English for European Union

Zkratka předmětu KJE/EEU
Název předmětu English for European Union
Akademický rok 2019/2020
Pracoviště / Zkratka KJE/EEU
Název English for European Union
Akreditováno/Kredity Ano/3
Rozsah hodin Cvičení 2 HOD/TYD
Vyučovací jazyk angličtina
Nahrazovaný předmět
Vyloučené předměty
Podmiňující
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ano
Vyučovaný semestr ZimníLetní
Cíle předmětu (anotace)

Cílem předmětu je osvojení si anglické terminologie a frazeologie používané k popisu reálií v EU.
Kurz je zaměřen na rozvoj dovedností v užívání EU English - Eurospeak, důraz je kladen na právnickou terminologii EU.
Studenti budou zejména rozvíjet jazykové dispozice nutné k přesnému vyjadřování, dovednosti umožňující správné
a pohotové užívání odborné terminologie, techniku překladu, zpracování resumé a abstraktu, ovládnutí syntaxe odborného projevu.

Součástí kurzu jsou dva zkušební testy.

Požadavky na studenta

Požadavky k zápočtu:
Zápočet je podmíněn zvládnutím dvou zkušebních testů, každý s výsledkem minimálně 60%

Obsah

Cvičení:
1. History of European Union, the road to EU
2. Time line, summary, collocations, proper nouns
3. The European Council, interactions between the European Council and other EU institutions
4. EU institutions, roles and responsibilities
5. Politics: the Maastricht Treaty on EU, decisions and goals
6. Economic and social cohesion, the Structural funds
7. Travelling in Europe, Schengen Agreement, consular assistance
8. Shopping in Europe, consumer protection
9. Living and working abroad, recognition of professional and academic qualifications
10. Rights and duties of workers, social security
11. The EU education, training and youth programmes
12. Young employees, Au pair arrangements
13. Zdroje informací o EU
14. Závěrečný test

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Znalost středoškolské gramatiky a slovní zásoby potřebné ke složení maturitní zkoušky.

Získané způsobilosti

Student získá po absolvování kurzu schopnosti a dovednosti přesného vyjadřování s využitím jazykových prostředků Eurospeaku.

Garanti a vyučující
  • Garanti: PhDr. Olga Loukotková
  • Cvičící: PhDr. Olga Loukotková
Literatura
  • Treger, A. Inside the European Union. LEDA, Voznice, 2008. ISBN 978-80-7335-156-4.
  • Grussendorf, M., Hovorková, M. English for Presentations. Fraus, 2008.
  • Janouškovcová,H. English for the European Union. ČZU Praha, 2000.
  • MURPHY, R. English Grammar in Use. CUP, 2004.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž)

Hodnotící metody

Test

Stáhnout jako PDF