Czech - Tool of Culture

Zkratka předmětu KJE/CTC
Název předmětu Czech - Tool of Culture
Akademický rok 2019/2020
Pracoviště / Zkratka KJE/CTC
Název Czech - Tool of Culture
Akreditováno/Kredity Ano/3
Rozsah hodin Cvičení 3 HOD/TYD
Vyučovací jazyk angličtina
Nahrazovaný předmět
Vyloučené předměty
Podmiňující
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ano
Vyučovaný semestr Zimní
Cíle předmětu (anotace)

Cílem kurzu je získání praktických jazykových dovedností odpovídajících přechodové úrovni A1- A2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Nacvičovány jsou složky: mluvní dovednosti, poslech s porozuměním, čtení s porozuměním, mluvnické struktury a psaní; maximální důraz je kladen na zvládnutí řečových dovedností. Jazyková výuka bude zároveň spojena s poznáváním českých reálií, a to formou čtení adaptovaných textů a diskusí. Kurz bude ukončen zápočtem a ústní zkouškou spočívající v jazykovém řešení konkrétní situace.

Požadavky na studenta

Požadavky ke zkoušce:
Ústní zkouška je podmíněna zvládnutím písemného zápočtového testu s výsledkem minimálně 60%.

Obsah

Cvičení:
1. Rekapitulace znalostí. G: Slovesa v přítomném a minulém čase. L: Představování a pozdravy, komunikace o sobě a své rodině, studium na JU, země a národnosti.
2. G: Mluvnický rod, nominativ a akuzativ singuláru. L:V restauraci, české a moravské speciality.
3. G: Akuzativ singuláru - signální slovesa a prepozice. L: V obchodě, reklamace zboží.
4. G: Budoucí čas. L: Plánujeme čas, aktivity volného času, cestujeme - nádraží, městská doprava.
5. G: Budoucí čas, akuzativ v ustálených vazbách (typ: bolí mě, baví mě, ?). L: U doktora.
6. G: Genitiv singuláru, prepozice s vazbou na genitiv. L: Plánujeme výlet, objednáváme ubytování, služby.
7. G: Genitiv partitivní. L: Recept národní speciality.
8. G: Genitiv posesívní. L: Znáte českou kulturu? Oslavy a svátky.
9. G: Slovesa perfektivní a imperfektivní. L: Píšeme e-mail, pozdravy a přání.
10. G: Slovesa s prefixy a jejich význam. L: Telefonujeme - styl formální a neformální.
11. G: Lokál singuláru - signální prepozice. L: Biografie známé osobnosti.
12. G: Lokál singuláru - signální slovesa. L: Životopis.
13. G: Kondicionál. L: Jak být zdvořilý, české "rituály".
14. Opakování a zápočtový test.

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Student ovládá základy české výslovnosti a gramatiky pro mluvení v jednoduchých strukturách na témata běžné každodenní komunikace.

Získané způsobilosti

Garanti a vyučující
  • Garanti: Mgr. Markéta Flajšhansová
  • Cvičící: Mgr. Markéta Flajšhansová
Literatura
  • Holá, Lída. New Czech steb by step. 4. opravené vydání. Praha: Nakladatelství Akropolis, 2011. ISBN 978-80-86903-73-6.
  • HOLÁ, Lída, BOŘILOVÁ, Pavla. Čeština Expres 2 (A1/2). Praha, 2011. ISBN 978-80-87481-26-4.
  • HOLÁ, Lída, BOŘILOVÁ, Pavla. Čeština Expres 3 (A2/1). Praha, 2014. ISBN 978-80-7470-032-3.
  • DOBIÁŠ, Dalibor. Mluvme česky. Let´s speak Czech. Čítanka. Reading. Praha, 2010. ISBN 978-80-253-1050-2.
Vyučovací metody

Hodnotící metody

Stáhnout jako PDF