Základy ekonomie

Zkratka předmětu KEN/ZE
Název předmětu Základy ekonomie
Akademický rok 2019/2020
Pracoviště / Zkratka KEN/ZE
Název Základy ekonomie
Akreditováno/Kredity Ano/4
Rozsah hodin Přednáška 2 HOD/TYD Cvičení 1 HOD/TYD
Vyučovací jazyk
Nahrazovaný předmět
Vyloučené předměty
Podmiňující
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Ústní
Zápočet před zkouškou Ano
Vyučovaný semestr Letní
Cíle předmětu (anotace)

Cílem předmětu je poskytnout teoretické základy pro aplikované ekonomické disciplíny.

Požadavky na studenta

Požadavky k zápočtu:
- Aktivní účast na cvičení
- Zápočtový test (celková úspěšnost alespoň 6 bodů z maximálního počtu 10 bodů, čas na test - 40 min).


Požadavky ke zkoušce:
Zkouška je kombinovaná - písemná a ústní část.
Obsahem písemné části zkoušky jsou testové otázky (požadavek je dosáhnout minimálně 12 bodů z maximálního počtu bodů 22, čas na test - 60 min).
Po úspěšném zvládnutí testu následuje ústní část zkoušky, jejíž náplní jsou otázky z problematiky předmětu.

Pro předmět Základy ekonomie je v e-learningovém systému Moodle vytvořen kurz, kde jsou upřesněny formální a věcné požadavky k zápočtu a zkoušce.

Obsah

Témata okruhů:
1 - Úvod, trh a tržní mechanizmus;
2 - Nabídka a poptávka. Konkurence;
3 - Nedokonalá konkurence a hlavní příčiny jejího vzniku. Firma v podmínkách monopolu, oligopolu a monopolistické konkurence;
4 - Chování spotřebitele a formování poptávky;
5 - Trh výrobních faktorů;
6 - Tržní rovnováha. Důchod a bohatství;
7 - Makroekonomické cíle, proměnné a nástroje;
8 - Výkonnost ekonomiky a její měření. Hospodářský (ekonomický ) růst;
9 - Agregátní nabídka a agregátní poptávka, makroekonomická rovnováha, makroekonomické modely; 10 - Inflace;
11 -Nezaměstnanost, vnější obchodní a měnová politika;
12 - Fiskální politika. Monetární politika. Hospodářský cyklus;
13 - Peníze a peněžní agregáty;
Cvičení:;
1 - Nabídka a poptávka. Konkurence;
2 - Chování spotřebitele a formování poptávky;
3 - Dokonalá a nedokonalá konkurence;
4 - Výkonnost ekonomiky a její měření;
5 - Inflace;
6 -Nezaměstnanost a ekonomický růst

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Předmět ZE nemá podmiňující předměty.

Získané způsobilosti

Studenti rozumí základním ekonomickým vztahům a jevům na mikro a makroúrovni.

Garanti a vyučující
  • Garanti: doc. Ing. Ivana Faltová Leitmanová, CSc., Ing. Tomáš Volek, Ph.D.
  • Přednášející: Ing. Jiří Alina, Ph.D., Ing. Filip Petrách, Ph.D., Ing. Jaroslav Šetek, Ph.D., Ing. Tomáš Volek, Ph.D.
  • Cvičící: Ing. Jiří Alina, Ph.D.
Literatura
  • Pavelka, TOMAS. Makroekonomie. Melandrium, 2007. ISBN 978-80-86175-58-4.
  • FALTOVÁ LEITMANOVÁ, Ivana, Jiří ALINA, Filip PETRÁCH, Jaroslav ŠETEK a Tomáš VOLEK. Makroekonomie. Jesenice: Ekopress, 2018. ISBN 978-80-87865-48-4.
  • Holman, R. Ekonomie. C.H. Beck, Praha, 2002. ISBN 80-7179-891-6.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž)

Hodnotící metody

Kombinovaná zkouška

Stáhnout jako PDF