Základy ekonomie

Zkratka předmětu KEN/QZE
Název předmětu Základy ekonomie
Akademický rok 2019/2020
Pracoviště / Zkratka KEN/QZE
Název Základy ekonomie
Akreditováno/Kredity Ano/4
Rozsah hodin Přednáška 8 HOD/SEM
Vyučovací jazyk
Nahrazovaný předmět KEN/ZE
Vyloučené předměty
Podmiňující
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Ústní
Zápočet před zkouškou Ano
Vyučovaný semestr Letní
Cíle předmětu (anotace)

Cílem předmětu je poskytnout teoretické základy pro aplikované ekonomické disciplíny.

Požadavky na studenta

Zápočet:
Podmínkou pro udělení zápočtu je odevzdání a schválení semestrální práce.
Zápočty budou udělovány nejdříve 14 dnů před koncem semestru v souladu s opatřením děkana č. 124/2017 článek 15.

Zkouška:
Zkouška je kombinovaná, písemná a ústní. Obsahem písemné části zkoušky jsou otázky z problematiky předmětu (celková úspěšnost alespoň 12 bodů z maximálního počtu bodů 22, čas na test - 60 min). Po úspěšném zvládnutí testu následuje ústní část zkoušky, jejíž náplní jsou vylosované témata z problematiky předmětu. Témata předmětu jsou k dispozici v Moodle. Zkoušky budou vypsány 3 týdny před začátkem zkouškového období v souladu s opatřením děkana č. 124/2017 článek 15.


Pro předmět Základy ekonomie je v e-learningovém systému Moodle vytvořen kurz, kde jsou upřesněny formální a věcné požadavky k zápočtu a zkoušce.

Obsah

Témata okruhů:
1 - Úvod, trh a tržní mechanizmus;
2 - Nabídka a poptávka. Konkurence;
3 - Nedokonalá konkurence a hlavní příčiny jejího vzniku. Firma v podmínkách monopolu, oligopolu a monopolistické konkurence;
4 - Chování spotřebitele a formování poptávky;
5 - Trh výrobních faktorů;
6 - Tržní rovnováha. Důchod a bohatství;
7 - Makroekonomické cíle, proměnné a nástroje;
8 - Výkonnost ekonomiky a její měření. Hospodářský (ekonomický ) růst;
9 - Agregátní nabídka a agregátní poptávka, makroekonomická rovnováha, makroekonomické modely; 10 - Inflace;
11 -Nezaměstnanost, vnější obchodní a měnová politika;
12 - Fiskální politika. Monetární politika. Hospodářský cyklus;
13 - Peníze a peněžní agregáty;

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Předmět ZE nemá podmiňující předměty.

Získané způsobilosti

Studenti rozumí základním ekonomickým vztahům a jevům na mikro a makroúrovni.

Garanti a vyučující
  • Garanti: doc. Ing. Ivana Faltová Leitmanová, CSc., Ing. Tomáš Volek, Ph.D.
  • Přednášející: Ing. Jiří Alina, Ph.D., Ing. Filip Petrách, Ph.D., Ing. Jaroslav Šetek, Ph.D., Ing. Tomáš Volek, Ph.D.
Literatura
  • Pavelka, TOMAS. Makroekonomie. Melandrium, 2007. ISBN 978-80-86175-58-4.
  • FALTOVÁ LEITMANOVÁ, Ivana, Jiří ALINA, Filip PETRÁCH, Jaroslav ŠETEK a Tomáš VOLEK. Mikroekonomie 1: pro bakalářské studium. Jesenice: Ekopress, 2018. ISBN 978-80-87865-48-4.
  • Holman, R. Ekonomie. C.H. Beck, Praha, 2002. ISBN 80-7179-891-6.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž)

Hodnotící metody

Ústní zkouška, Písemná zkouška

Stáhnout jako PDF