Mikroekonomie II

Zkratka předmětu KEN/MIE2N
Název předmětu Mikroekonomie II
Akademický rok 2019/2020
Pracoviště / Zkratka KEN/MIE2N
Název Mikroekonomie II
Akreditováno/Kredity Ano/6
Rozsah hodin Přednáška 2 HOD/TYD Cvičení 2 HOD/TYD
Vyučovací jazyk čeština
Nahrazovaný předmět
Vyloučené předměty
Podmiňující
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Ústní
Zápočet před zkouškou Ano
Vyučovaný semestr Zimní
Cíle předmětu (anotace)

Cílem předmětu je prohloubit znalosti základního kurzu mikroekonomie a poskytnout širší teoretické zázemí aplikovaným ekonomickým disciplínám.

Velké, střední a malé firmy. Chování velkých korporací. Ekonomie rizika a nejistoty. Změny důchodů a jejich vliv na příjmově spotřební křivku. Změny cen a jejich vliv na cenově spotřební křivku. Efektivnost ve výrobě a Edgeworthův box-diagram. Hranice produkčních možností. Efektivnost ve spotřebě a Edgeworthův box-diagram. Efektivnost produkt-mixu a Edgoworthův box-diagram. Analýza celkové rovnováhy. Relativní ceny a efektivnost výrobních vztahů. Efektivnost a spravedlnost.

Požadavky na studenta

Požadavky k zápočtu:

- Aktivní účast na cvičení - Uznaná seminární práce

- Zápočtový test. 1 řádný termín, 1 opravný termín. Celková úspěšnost alespoň 8 bodů z maximálního počtu 12 bodů, čas na test - 40 min)

Zápočtový test obsahuje příklady, 1 teoretickou otázku a 2 grafy. Úspěšné splnění zápočtového testu - získání minimálně 8 bodů z maximálních 12 bodů z testu. Čas pro test je 40 minut

Požadavky ke zkoušce:

Zkouška je kombinovaná, písemná a ústní. Obsahem písemné části zkoušky jsou doplňovací otázky, testové otázky a krátký příklad (celková úspěšnost alespoň 16 bodů z maximálního počtu bodů 32, čas na test - 40 min). Po úspěšném zvládnutí testu následuje ústní část zkoušky, jejíž náplní jsou otázky z problematiky předmětu.

Obsah

Témata přednášek:
1. Úvod, základní terminologie
2. Chování a rozhodování spotřebitele
3. Produkce firmy. Krátké a dlouhé období
4. Chování firmy - analýza nákladů, příjmu a zisku firmy
5. Firma v postavení dokonalé konkurence, rozhodování monopolistické firmy o výstupu a ceně
6. Optimální výstup firmy v podmínkách oligopolu,
7. Optimální výstup firmy v podmínkách monopolu
8. Všeobecná rovnováha
9. Teorie her
10. Trh výrobních faktorů - trh práce
11. Trh výrobních faktorů - trh kapitálu
12. Tržní selhání
13. Ekonomie rizika a nejistoty
14. Mikroekonomická politika státu a ekonomie blahobytu

Cvičení:
1. Formování rovnováhy spotřebitele v indiferenční analýze;
2. Důchodová a cenová dráha expanze, elasticity;
3. Rozhodování v podmínkách rizika
4. Analýza produkce firmy
5. Analýza nákladů firmy
6. Příjmy firmy v alternativních tržních strukturách
7. Maximalizace zisku
8. Alternativní cíle firmy
9. Oceňování na trzích výrobních faktorů;
10. Specifika trhu práce
11. Aplikace teorie her
12. Všeobecná rovnováha
13. Zápočtový test
14. Prezentace a rozbor seminárních prací studentůPro předmět Mikroekonomie 2 je v e-learningovém systému Moodle vytvořen kurz, kde jsou upřesněny formální a věcné požadavky k zápočtu a zkoušce.

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Předmět Mikroekonomie II je podmíněn předměty Mikroekonomie I (MIEI).

Získané způsobilosti

Studenti rozumí principům racionálního chování jednotlivých ekonomických subjektů (domácností, firem, vlády). Jsou schopni analyzovat důsledky tohoto chování a chápat fungování různých typů trhů v jejich vzájemné interakci. V praktické rovině studenti dokáží určit optimální objemy spotřebovávaných statků a produkovaného zboží pro maximalizaci cílové funkce spotřebitelů a výrobců, odhadnout vliv elasticity poptávky na firemní tržby, stanovit optimální množství výrobních faktorů zapojovaných do produkce statků.

Garanti a vyučující
  • Garanti: doc. Ing. Ivana Faltová Leitmanová, CSc.
  • Přednášející: Ing. Jiří Alina, Ph.D., doc. Ing. Ivana Faltová Leitmanová, CSc.
  • Cvičící: Ing. Jiří Alina, Ph.D., doc. Ing. Ivana Faltová Leitmanová, CSc.
Literatura
  • HOŘEJŠÍ, B. a kol. Mikroekonomie. Praha, Management Press, 2006.
  • HLADKÝ, J., LEITMANOVÁ, I. Mikroekonomie II. České Budějovice, ZF JU, 2000.
  • HOLMAN, R. Mikroekonomie: středně pokročilý kurz. Praha, C. H. Beck, 2002.
  • Varian, R Hal. Intermediate Microeconomics: A modern Approach (Eight Edition). New York, W. W. Norton Company, 2014.
  • Barreto, Humberto. Intermediate Microeconomics with Mocrosoft Excel. Cambridge: Cambridge Univ. Press, 2009.
  • KRUGMAN, Paul R. a Robin WELLS. Microeconomics. 3rd ed. Microeconomics. 3rd ed. New York: Worth Publishers, 2013. ISBN 9781429283427.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž)

Hodnotící metody

Kombinovaná zkouška, Seminární práce

Stáhnout jako PDF