Mikroekonomie II

Zkratka předmětu KEN/MIE2
Název předmětu Mikroekonomie II
Akademický rok 2019/2020
Pracoviště / Zkratka KEN/MIE2
Název Mikroekonomie II
Akreditováno/Kredity Ano/5
Rozsah hodin Přednáška 2 HOD/TYD Cvičení 2 HOD/TYD
Vyučovací jazyk čeština
Nahrazovaný předmět KEN/MIE2N
Vyloučené předměty
Podmiňující
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Ústní
Zápočet před zkouškou Ano
Vyučovaný semestr Zimní
Cíle předmětu (anotace)

Cílem předmětu je prohloubit znalosti základního kurzu mikroekonomie a poskytnout širší teoretické zázemí aplikovaným ekonomickým disciplínám.

Velké, střední a malé firmy. Chování velkých korporací. Ekonomie rizika a nejistoty. Změny důchodů a jejich vliv na příjmově spotřební křivku. Změny cen a jejich vliv na cenově spotřební křivku. Efektivnost ve výrobě a Edgeworthův box-diagram. Hranice produkčních možností. Efektivnost ve spotřebě a Edgeworthův box-diagram. Efektivnost produkt-mixu a Edgeworthův box-diagram. Analýza celkové rovnováhy. Relativní ceny a efektivnost výrobních vztahů. Efektivnost a spravedlnost. Produkce a náklady v dlouhém období. Analýza firmy a odvětví v dlouhém období.

Požadavky na studenta

Požadavky na zápočet:

- Aktivní účast na cvičení
- Uznaná seminární práce
- Docházka (max. 2 absence)
- Zápočtový test. 1 řádný termín, 1 opravný termín. Celková úspěšnost alespoň 8 bodů z maximálního počtu 12 bodů, čas na test - 40 min). Zápočtový test obsahuje příklady, 1 teoretickou otázku a 2 grafy. Úspěšné splnění zápočtového testu - získání minimálně 8 bodů z maximálních 12 bodů z testu. Čas pro test je 40 minut

Zkouška:
Zkouška je kombinovaná, písemná a ústní. Obsahem písemné části zkoušky jsou doplňovací otázky, testové otázky a krátký příklad (celková úspěšnost alespoň 16 bodů z maximálního počtu bodů 32, čas na test - 40 min). Po úspěšném zvládnutí testu následuje ústní část zkoušky, jejíž náplní jsou otázky z problematiky předmětu.

Pro předmět Mikroekonomie 2 je v e-learningovém systému Moodle vytvořen kurz, kde jsou upřesněny formální a věcné požadavky k zápočtu a zkoušce.

Obsah

Témata přednášek:
1. Úvod, základní terminologie
2. Chování a rozhodování spotřebitele
3. Produkce firmy. Krátké a dlouhé období
4. Chování firmy - analýza nákladů, příjmu a zisku firmy
5. Firma v postavení dokonalé konkurence, rozhodování monopolistické firmy o výstupu a ceně
6. Optimální výstup firmy v podmínkách oligopolu,
7. Optimální výstup firmy v podmínkách monopolu
8. Všeobecná rovnováha
9. Teorie her
10. Trh výrobních faktorů - trh práce
11. Trh výrobních faktorů - trh kapitálu
12. Tržní selhání
13. Ekonomie rizika a nejistoty
14. Mikroekonomická politika státu a ekonomie blahobytu

Cvičení:
1. Formování rovnováhy spotřebitele v indiferenční analýze;
2. Důchodová a cenová dráha expanze, elasticity;
3. Rozhodování v podmínkách rizika
4. Analýza produkce firmy
5. Analýza nákladů firmy
6. Příjmy firmy v alternativních tržních strukturách
7. Maximalizace zisku
8. Alternativní cíle firmy
9. Oceňování na trzích výrobních faktorů;
10. Specifika trhu práce
11. Aplikace teorie her
12. Všeobecná rovnováha
13. Zápočtový test
14. Prezentace a rozbor seminárních prací studentůPro předmět Mikroekonomie 2 je v e-learningovém systému Moodle vytvořen kurz, kde jsou upřesněny formální a věcné požadavky k zápočtu a zkoušce.

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Předmět Mikroekonomie II je podmíněn předměty Mikroekonomie I (MIEI).

Získané způsobilosti

Studenti rozumí principům racionálního chování jednotlivých ekonomických subjektů (domácností, firem, vlády). Jsou schopni analyzovat důsledky tohoto chování a chápat fungování různých typů trhů v jejich vzájemné interakci. V praktické rovině studenti dokáží určit optimální objemy spotřebovávaných statků a produkovaného zboží pro maximalizaci cílové funkce spotřebitelů a výrobců, odhadnout vliv elasticity poptávky na firemní tržby, stanovit optimální množství výrobních faktorů zapojovaných do produkce statků.

Garanti a vyučující
  • Garanti: doc. Ing. Ivana Faltová Leitmanová, CSc.
  • Přednášející: Ing. Jiří Alina, Ph.D., doc. Ing. Ivana Faltová Leitmanová, CSc.
  • Cvičící: Ing. Jiří Alina, Ph.D., doc. Ing. Ivana Faltová Leitmanová, CSc.
Literatura
  • Varian, R Hal. (2014). Intermediate Microeconomics: A modern Approach (Eight Edition). New York, W. W. Norton Company.
  • Hořejší, B. a kol. (2011). Mikroekonomie. Management Press, Praha.
  • HLADKÝ, J., LEITMANOVÁ, I. (2000). Mikroekonomie II. České Budějovice, ZF JU.
  • Barreto, Humberto. (2009). Intermediate Microeconomics with Mocrosoft Excel. Cambridge: Cambridge Univ. Press.
  • Krugman, Paul R. a WELLS, Robin. (2013). Microeconomics. 3rd ed. New York: Worth Publishers.
  • Holman, R. (2007). Mikroekonomie: středně pokročilý kurz. C. H. Beck, Praha.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming)

Hodnotící metody

Kombinovaná zkouška, Seminární práce

Stáhnout jako PDF