Mikroekonomie I

Zkratka předmětu KEN/MIE1
Název předmětu Mikroekonomie I
Akademický rok 2019/2020
Pracoviště / Zkratka KEN/MIE1
Název Mikroekonomie I
Akreditováno/Kredity Ano/6
Rozsah hodin Přednáška 2 HOD/TYD Cvičení 2 HOD/TYD
Vyučovací jazyk čeština
Nahrazovaný předmět KEN/KMIE1
Vyloučené předměty
Podmiňující
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ano
Vyučovaný semestr Zimní
Cíle předmětu (anotace)

Cílem předmětu je poskytnout teoretické základy pro aplikované ekonomické disciplíny.Trh a tržní mechanizmus, dělba práce, směna. Nabídka a poptávka. Konkurence. Nedokonalá konkurence a hlavní příčiny jejího vzniku. Firma v podmínkách monopolu, oligopolu a monopolistické konkurence. Chování spotřebitele a formování poptávky. Trh výrobních faktorů. Chování firmy a formování nabídky. Tržní rovnováha. Důchod a bohatství. Nerovnosti v rozdělování, jejich měření a přerozdělovací procesy. Externality, veřejné statky, asymetrické informace a nedokonalá konkurence jako příčiny tržního selhání.

Požadavky na studenta

Zápočet:
Podmínky pro udělení zápočtu jsou následující:
- Aktivní účast na cvičení
- Docházka (max. 2 absence)
- Zápočtový test (celková úspěšnost minimálně 60 %, čas na test - 40 min).
Zápočty budou udělovány nejdříve 14 dnů před koncem semestru v souladu s opatřením děkana č. 124/2017 článek 15.

Zkouška:
Zkouška je kombinovaná, písemná a ústní. Obsahem písemné části zkoušky jsou doplňovací otázky, testové otázky, graf a krátký příklad (celková úspěšnost alespoň 16 bodů z maximálního počtu bodů 32, čas na test - 30 min). Po úspěšném zvládnutí testu následuje ústní část zkoušky, jejíž náplní jsou otázky z problematiky předmětu. Témata předmětu jsou k dispozici v Moodle. Zkoušky budou vypsány 3 týdny před začátkem zkouškového období v souladu s opatřením děkana č. 124/2017 článek 15. Pro předmět Mikroekonomie 1 je v e-learningovém systému Moodle vytvořen kurz, kde jsou upřesněny formální a věcné požadavky k zápočtu a zkoušce.

Obsah

Témata:
1. Trh a tržní mechanizmus, dělba práce, směna
2. Nabídka a poptávka
3. Konkurence
4. Dokonalá konkurence. Optimum výroby, bod zvratu
5. Nedokonalá konkurence a hlavní příčiny jejího vzniku
6. Náklady firmy. Příjmy firmy
7. Firma v podmínkách monopolu, oligopolu a monopolistické konkurence
8. Alternativní cíle firmy
9. Trh výrobních faktorů. Chování firmy a formování nabídky
10. Tržní rovnováha
11. Důchod a bohatství
12. Nerovnosti v rozdělování, jejich měření a přerozdělovací procesy
13. Externality, veřejné statky
14. Asymetrické informace a nedokonalá konkurence jako příčiny tržního selhání.Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Předmět Mikroekonomie 1 nemá podmiňující předměty.

Získané způsobilosti

Studenti rozumí základním mikroekonomickým vztahům a jevům. Rozumí ekonomickým principům osvětlující spotřebitelovo chování, činnosti firmy a teoretickým základům, které použijí v dalších kurzech.

Garanti a vyučující
  • Garanti: Ing. Jiří Alina, Ph.D.
  • Přednášející: Ing. Jiří Alina, Ph.D., Ing. Jaroslav Šetek, Ph.D., Ing. Tomáš Volek, Ph.D.
  • Cvičící: Ing. Jiří Alina, Ph.D., Ing. Filip Petrách, Ph.D., Ing. Jaroslav Šetek, Ph.D., Ing. Tomáš Volek, Ph.D.
Literatura
  • HOLMAN, R. (2016). Ekonomie. Praze: C.H. Beck.
  • FALTOVÁ LEITMANOVÁ, Ivana, Jiří ALINA, Filip PETRÁCH, Jaroslav ŠETEK a Tomáš VOLEK. Mikroekonomie 1: pro bakalářské studium. Jesenice: Ekopress, 2018. ISBN 978-80-87865-48-4.
  • Hladký, Jan; Faltová Leitmanová, Ivana. Makroekonomie I. 1. vydání. České Budějovice : Jihočeská univerzita, Zemědělská fakulta, 1997. ISBN 80-7040-223-7.
  • KRUGMAN, Paul R. a Robin, WELLS. (2013). Microeconomics. 3rd ed. New York: Worth Publishers.
  • MACÁKOVÁ, Libuše a kol. (2010). Mikroekonomie: základní kurz. Slaný: Melandrium.
  • MANKIW, N. (2015). Principles of economics. Seventh edition. Stamford: Cengage Learning.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming), Aktivizující (simulace, hry, dramatizace), Blended learning

Hodnotící metody

Kombinovaná zkouška

Stáhnout jako PDF