Mikroekonomie

Zkratka předmětu KEN/MIE
Název předmětu Mikroekonomie
Akademický rok 2019/2020
Pracoviště / Zkratka KEN/MIE
Název Mikroekonomie
Akreditováno/Kredity Ano/5
Rozsah hodin Přednáška 2 HOD/TYD Cvičení 2 HOD/TYD
Vyučovací jazyk čeština
Nahrazovaný předmět
Vyloučené předměty
Podmiňující
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Ústní
Zápočet před zkouškou Ano
Vyučovaný semestr Zimní
Cíle předmětu (anotace)

Trh a tržní mechanizmus, dělba práce, směna. Nabídka a poptávka. Konkurence. Nedokonalá konkurence a hlavní příčiny jejího vzniku. Firma v podmínkách monopolu, oligopolu a monopolistické konkurence. Chování spotřebitele a formování poptávky. Trh výrobních faktorů. Chování firmy a formování nabídky. Tržní rovnováha. Důchod a bohatství. Nerovnosti v rozdělování, jejich měření a přerozdělovací procesy. Externality, veřejné statky, asymetrické informace a nedokonalá konkurence jako příčiny tržního selhání.

Požadavky na studenta

Požadavky k zápočtu:
- Aktivní účast na cvičení

- Docházka

- Zápočtový test (celková úspěšnost minimálně 60 %, čas na test - 40 min).

Požadavky ke zkoušce:
Zkouška je kombinovaná, písemná a ústní. Obsahem písemné části zkoušky jsou doplňovací otázky, testové otázky, volné otázky, graf a krátký příklad (celková úspěšnost alespoň 16 bodů z maximálního počtu bodů 32, čas na test - 30 min). Po úspěšném zvládnutí testu následuje ústní část zkoušky, jejíž náplní jsou otázky z problematiky předmětu.

Pro předmět Mikroekonomie 1 je v e-learningovém systému Moodle vytvořen kurz, kde jsou upřesněny formální a věcné požadavky k zápočtu a zkoušce.


Obsah

Přednášky:;
1 - Trh a tržní mechanizmus, dělba práce, směna.;
2 - Nabídka a poptávka.;
3 - Konkurence.;
4 - Dokonalá konkurence.;
Optimum výroby, bod zvratu.;
5 - Nedokonalá konkurence a hlavní příčiny jejího vzniku.;
6 - Náklady firmy. Příjmy firmy.;
7 - Firma v podmínkách monopolu, oligopolu a monopolistické konkurence.;
8 - Alternativní cíle firmy.;
9 - Trh výrobních faktorů. Chování firmy a formování nabídky.
10 - Tržní rovnováha.
11 - Důchod a bohatství. Nerovnosti v rozdělování, jejich měření a přerozdělovací procesy.
12 - Externality, veřejné statky, asymetrické informace a nedokonalá konkurence jako příčiny tržního selhání.
Cvičení:
1- Nabídka a poptávka.
2 - Užitek, indiferenční křivky
3 - Formování poptávky, indiferenční analýza, optimum spotřebitele
4 - Elasticita
5 - Náklady firmy
6 - Příjmy firmy
7 - Zisky firmy, bod zvratu
8 - Dokonalá konkurence, optimum výroby;
9 - Nedokonalá konkurence;
10 - Trh výrobních faktoru;
11 - Tržní selhání, externality;
12 - Tržní mechanizmus, směna


Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Předmět Mikroekonomie nemá podmiňující předměty.

Získané způsobilosti

Studenti rozumí základním mikroekonomickým vztahům a jevům. Rozumí ekonomickým principům osvětlující spotřebitelovo chování, činnosti firmy a teoretickým základům, které použijí v dalších kurzech.

Garanti a vyučující
  • Garanti: doc. Ing. Ivana Faltová Leitmanová, CSc.
  • Přednášející: Ing. Jiří Alina, Ph.D., Ing. Tomáš Volek, Ph.D.
  • Cvičící: Ing. Filip Petrách, Ph.D., Ing. Jaroslav Šetek, Ph.D., Ing. Tomáš Volek, Ph.D.
Literatura
  • HOLMAN, R. Ekonomie. C.H. BECK, 2016. ISBN 978-80-7400-278-6.
  • FALTOVÁ LEITMANOVÁ, Ivana, Jiří ALINA, Filip PETRÁCH, Jaroslav ŠETEK a Tomáš VOLEK. Mikroekonomie 1: pro bakalářské studium. Jesenice: Ekopress, 2018. ISBN 978-80-87865-48-4.
  • Krugman, Paul R. a WELLS, Robin. Microeconomics. 3rd ed. New York: Worth Publishers, 2013. ISBN 978-1-4292-8342-7.
  • MACÁKOVÁ, Libuše a kol. Mikroekonomie: základní kurz. Slaný: Melandrium, 2010. ISBN 978-80-86175-70-6.
  • FALTOVÁ LEITMANOVÁ, Ivana, Jiří ALINA, Filip PETRÁCH, Jaroslav ŠETEK a Tomáš VOLEK. Mikroekonomie 1: pro bakalářské studium. Jesenice: Ekopress, 2018. ISBN 978-80-87865-48-4.
  • MANKIW, N. Principles of economics. Seventh edition. Stamford: Cengage Learning, 2015. ISBN 978-1-285-16587-5.
  • MANKIW, N.Gregory. Zásady ekonomie. Praha, Grada, 2010. ISBN 80-7169-891-1.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž)

Hodnotící metody

Kombinovaná zkouška

Stáhnout jako PDF