Makroekonomie

Zkratka předmětu KEN/MAEK
Název předmětu Makroekonomie
Akademický rok 2019/2020
Pracoviště / Zkratka KEN/MAEK
Název Makroekonomie
Akreditováno/Kredity Ano/4
Rozsah hodin Přednáška 2 HOD/TYD Cvičení 1 HOD/TYD
Vyučovací jazyk čeština
Nahrazovaný předmět KEN/MAEA
Vyloučené předměty
Podmiňující
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Ústní
Zápočet před zkouškou Ano
Vyučovaný semestr Letní
Cíle předmětu (anotace)

Cílem předmětu je poskytnout základ pro aplikované ekonomické disciplíny a také východisko pro studium pokročilých kurzů makroekonomie.

Požadavky na studenta

Zápočet:
Požadavky k zápočtu jsou následující:
- Aktivní účast na cvičení
- Docházka (max. 2 absence)
- Zápočtový test (celková úspěšnost minimálně 60 %)
- Uznaná semestrální práce
Zápočty budou udělovány nejdříve 14 dnů před koncem semestru v souladu s opatřením děkana č. 124/2017 článek 15.

Zkouška:
Zkouška je kombinovaná, písemná a ústní. Obsahem písemné části zkoušky jsou testové otázky a krátké příklady (celková úspěšnost alespoň 12 bodů z maximálního počtu bodů 20, čas na test - 30 min). Po úspěšném zvládnutí testu následuje ústní část zkoušky, jejíž náplní jsou otázky z problematiky předmětu. Témata předmětu jsou k dispozici v Moodle. Zkoušky budou vypsány 3 týdny před začátkem zkouškového období v souladu s opatřením děkana č. 124/2017 článek 15.

Pro předmět Makroekonomie 1 je v e-learningovém systému Moodle vytvořen kurz, kde jsou upřesněny formální a věcné požadavky k zápočtu a zkoušce.

Obsah

Témata okruhů:
1 - Úvod do makroekonomie. Keynesiánství a liberální směry. Novější ekonomické teorie.;
2 - Makroekonomické cíle, proměnné a nástroje.;
3 - Výkonnost ekonomiky a její měření. Nedostatky HDP vykazovaného v systému národního účetnictví.;
4 - Hospodářský růst;
5 - Inflace;
6 - Platební bilance;
7 - Agregátní nabídka a agregátní poptávka;
8 - Makroekonomická rovnováha, makroekonomické modely.;
9 - Nezaměstnanost
10- Hospodářské politiky a jejich účinky.;
11 - Peněžní agregáty. Finanční trhy.;
12 - Fiskální politika;
13 - Monetární politika.;
14 - Hospodářský cyklus.;

Cvičení:;
1 - Úvod do makroekonomie;
2 - Výkonnost ekonomiky;
3 - Agregáty odvozené od HDP;
4 - Makroekonomické modely ekonomiky;
5 - Ekonomický růst;
6 - Hospodářský cyklus;
7 - Agregátní nabídka a agregátní poptávka;
8 - Inflace;
9 - Fiskální politika;
10 - Státní rozpočet;
11 - Monetární politika;
12 - Vnější obchodní a měnová politika;
13 - Nezaměstnanost


Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Předmět makroekonomie nemá podmiňující předměty.

Získané způsobilosti

Studenti rozumí základním ekonomickým vztahům a jevům na makroúrovni.

Garanti a vyučující
  • Garanti: doc. Ing. Ivana Faltová Leitmanová, CSc., Ing. Tomáš Volek, Ph.D.
  • Přednášející: Ing. Jiří Alina, Ph.D., Ing. Jaroslav Šetek, Ph.D., Ing. Tomáš Volek, Ph.D.
  • Cvičící: Ing. Jiří Alina, Ph.D., Ing. Filip Petrách, Ph.D., Ing. Tomáš Volek, Ph.D.
Literatura
  • HOLMAN, R. Ekonomie. C.H. BECK, 2016. ISBN 978-80-7400-278-6.
  • BURDA, M., WYPLOSZ, CH. Macroeconomics: A European Text. Oxford University Press;, 2013. ISBN 978-0199608645.
  • FALTOVÁ LEITMANOVÁ, Ivana, Jiří ALINA, Filip PETRÁCH, Jaroslav ŠETEK a Tomáš VOLEK. Makroekonomie. Jesenice: Ekopress, 2018. ISBN 978-80-87865-48-4.
  • HLADKÝ, J., LEITMANOVÁ, I. Makroekonomie I. České Budějovice, ZF JU, 1997.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming)

Hodnotící metody

Kombinovaná zkouška, Seminární práce

Stáhnout jako PDF