Makroekonomie A

Zkratka předmětu KEN/MAEA
Název předmětu Makroekonomie A
Akademický rok 2019/2020
Pracoviště / Zkratka KEN/MAEA
Název Makroekonomie A
Akreditováno/Kredity Ano/5
Rozsah hodin Přednáška 2 HOD/TYD Cvičení 2 HOD/TYD
Vyučovací jazyk čeština
Nahrazovaný předmět
Vyloučené předměty
Podmiňující
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Ústní
Zápočet před zkouškou Ano
Vyučovaný semestr ZimníLetní
Cíle předmětu (anotace)

Cílem předmětu je poskytnout základ pro aplikované ekonomické disciplíny a také východisko pro studium pokročilých kurzů makroekonomie.

Požadavky na studenta

Zápočet:
Požadavky k zápočtu jsou následující:
- Aktivní účast na cvičení
- Docházka (max. 2 absence)
- Zápočtový test (celková úspěšnost minimálně 60 %)
- Uznaná semestrální práce
Zápočty budou udělovány nejdříve 14 dnů před koncem semestru v souladu s opatřením děkana č. 124/2017 článek 15.

Zkouška:
Zkouška je kombinovaná, písemná a ústní. Obsahem písemné části zkoušky (test) jsou testové otázky a krátké příklady. Podmínkou absolvování písemné části je 60% úspěšnost.
Po úspěšném zvládnutí testu následuje ústní část zkoušky, jejíž náplní jsou otázky z problematiky předmětu. Témata předmětu jsou k dispozici v Moodle. Zkoušky budou vypsány 3 týdny před začátkem zkouškového období v souladu s opatřením děkana č. 124/2017 článek 15.

Obsah

Témata okruhů:
1 - Úvod do makroekonomie. Keynesiánství a liberální směry. Novější ekonomické teorie.;
2 - Makroekonomické cíle, proměnné a nástroje.;
3 - Výkonnost ekonomiky a její měření. Nedostatky HDP vykazovaného v systému národního účetnictví.;
4 - Hospodářský růst;
5 - Inflace;
6 - Platební bilance;
7 - Agregátní nabídka a agregátní poptávka;
8 - Makroekonomická rovnováha, makroekonomické modely.;
9 - Nezaměstnanost
10- Hospodářské politiky a jejich účinky.;
11 - Peněžní agregáty. Finanční trhy.;
12 - Fiskální politika;
13 - Monetární politika.;
14 - Hospodářský cyklus.;

Cvičení:;
1 - Úvod do makroekonomie;
2 - Výkonnost ekonomiky;
3 - Agregáty odvozené od HDP;
4 - Makroekonomické modely ekonomiky;
5 - Ekonomický růst;
6 - Hospodářský cyklus;
7 - Agregátní nabídka a agregátní poptávka;
8 - Inflace;
9 - Fiskální politika;
10 - Státní rozpočet;
11 - Monetární politika;
12 - Vnější obchodní a měnová politika;
13 - Nezaměstnanost


Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Předmět makroekonomie nemá podmiňující předměty.

Získané způsobilosti

Studenti rozumí základním ekonomickým vztahům a jevům na makroúrovni.

Garanti a vyučující
  • Garanti: doc. Ing. Ivana Faltová Leitmanová, CSc., Ing. Tomáš Volek, Ph.D.
  • Přednášející: Ing. Jiří Alina, Ph.D., Ing. Jaroslav Šetek, Ph.D., Ing. Tomáš Volek, Ph.D.
  • Cvičící: Ing. Jiří Alina, Ph.D., Ing. Filip Petrách, Ph.D., Ing. Tomáš Volek, Ph.D.
Literatura
  • HOLMAN, R. Ekonomie. C.H. BECK, 2016. ISBN 978-80-7400-278-6.
  • FALTOVÁ LEITMANOVÁ, Ivana, Jiří ALINA, Filip PETRÁCH, Jaroslav ŠETEK a Tomáš VOLEK. Makroekonomie. Jesenice: Ekopress, 2018. ISBN 978-80-87865-48-4.
  • BURDA, M., WYPLOSZ, CH. Macroeconomics: A European Text. Oxford University Press;, 2013. ISBN 978-0199608645.
  • HLADKÝ, J., LEITMANOVÁ, I. Makroekonomie I. České Budějovice, ZF JU, 1997.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming)

Hodnotící metody

Kombinovaná zkouška, Seminární práce

Stáhnout jako PDF