Makroekonomie II

Zkratka předmětu KEN/MAE2N
Název předmětu Makroekonomie II
Akademický rok 2019/2020
Pracoviště / Zkratka KEN/MAE2N
Název Makroekonomie II
Akreditováno/Kredity Ano/6
Rozsah hodin Přednáška 2 HOD/TYD Cvičení 2 HOD/TYD
Vyučovací jazyk čeština
Nahrazovaný předmět KEN/KMA2N
Vyloučené předměty
Podmiňující
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Ústní
Zápočet před zkouškou Ano
Vyučovaný semestr Letní
Cíle předmětu (anotace)

Cílem předmětu je prohloubit znalosti základního kurzu makroekonomie a poskytnout širší teoretické zázemí aplikovaným ekonomickým disciplínám.

Požadavky na studenta

Požadavky k zápočtu:
- Aktivní účast na cvičení

- Uznaná seminární práce

- Zápočtový test (celková úspěšnost alespoň 12 bodů z maximálního počtu 20 bodů, čas na test - 50 min).

Požadavky ke zkoušce:
Zkouška je kombinovaná, písemná a ústní. Obsahem písemné části zkoušky jsou doplňovací otázky, testové otázky a krátký příklad (celková úspěšnost alespoň 16 bodů z maximálního počtu bodů 32, čas na test - 30 min). Po úspěšném zvládnutí testu následuje ústní část zkoušky, jejíž náplní jsou otázky z problematiky předmětu.

Pro předmět Makroekonomie 2 je v e-learningovém systému Moodle vytvořen kurz, kde jsou upřesněny formální a věcné požadavky k zápočtu a zkoušce.

Obsah

Přednášky:
1 - úvod, základní terminologie, Spotřeba a makroekonomická spotřební funkce.
2 - Makroekonomická rovnováha v dvou-, tří- a čtyřsektorovém modelu ekonomiky.
3 - Makroekonomická investiční funkce , křivka IS
4 - křivka LM
5 - IS - LM analýza.
6 - Účinky fiskální a monetární politiky.
7 - Teorie životního cyklu a teorie permanentního důchodu.
8 - Investice do fixního kapitálu, do bytové výstavby a do zásob.
9 - Vyjadřování měnových kurzů, mobilita kapitálu v podmínkách pevných a pružných měnových kurzů.modely spoření akcie, opce bezkupónové a kupónové dluhopisy . AS-AD
10 - Dlouhodobý hospodářský růst a ekonomický rozvoj.
11 - Neoklasický model růstu, teorie endogenního růstu a ekonomie strany nabídky.
12 - Teorie držby peněz. Nabídka peněz.
13 - Náklady spojené s nezaměstnaností a inflací
14 - Rozpočtové deficity a inflace.
Cvičení:
1. Úvod, spotřeba a makroekonomická spotřební funkce.
2. Makroekonomická rovnováha v dvousektorovém modelu ekonomiky
3. Makroekonomická rovnováha v třísektorovém modelu ekonomiky
4. Makroekonomická rovnováha v čtyřsektorovém modelu ekonomiky
5. Křivka IS
6. Křivka LM
7. IS - LM analýza
8. Účinky fiskální a monetární politiky
9. Model IS-LM-BP, Platební bilance
10. AS - AD
11. Teorie životního cyklu a teorie permanentního důchodu
12. Ekonomický růst a dlouhodobý hospodářský růst
13. Inflace a rozpočtové deficity
14. Nezaměstnanost v širším kontextu

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Předmět Makroekonomie II nemá podmiňující předměty.

Získané způsobilosti

Studenti rozumí základním ekonomickým vztahům a jevům v oblasti makroekonomie.

Garanti a vyučující
 • Garanti: doc. Ing. Ivana Faltová Leitmanová, CSc.
 • Přednášející: doc. Ing. Ivana Faltová Leitmanová, CSc.
 • Cvičící: Ing. Jiří Alina, Ph.D., doc. Ing. Ivana Faltová Leitmanová, CSc., Ing. Tomáš Volek, Ph.D.
Literatura
 • DORNBUSCH, Rudiger, FISCHER, Stanley a STARTZ, Richard. Macroeconomics. 10th ed. Boston: McGraw-Hill/Irwin, 2008. ISBN 978-0-07-312811-5.
 • DORNBUSCH, R., FISCHER, S. Makroekonomie. Praha, 1994.
 • FALTOVÁ LEITMANOVÁ, I, HLADKÝ, J. Makroekonomie II. České Budějovice, ZF JU, 2005.
 • MACH, Miloš. Makroekonomie II pro magisterské (inženýrské) studium. Část 1, 2. 3. vyd. Slaný: Melandrium, 2001.
 • MACH, M. Makroekonomie II pro magisterské (inženýrské) studium 1. a 2. část. Slaný, 2001.
 • Soukup, J. a kol. Makroekonomie. Moderní přístup. Praha: Management Press, 2007. ISBN 978-80-7261-174-4.
 • SOUKUP, Jindřich et al. Makroekonomie: moderní přístup. Vyd. 1. Praha: Management Press, 2007.
 • Kadeřábková, B.:. Úvod do makroekonomie. Neoklasický přistup.C. H. Beck, Praha 2003.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž)

Hodnotící metody

Kombinovaná zkouška, Seminární práce

Stáhnout jako PDF