Makroekonomie II

Zkratka předmětu KEN/MAE2
Název předmětu Makroekonomie II
Akademický rok 2019/2020
Pracoviště / Zkratka KEN/MAE2
Název Makroekonomie II
Akreditováno/Kredity Ano/5
Rozsah hodin Přednáška 2 HOD/TYD Cvičení 2 HOD/TYD
Vyučovací jazyk čeština
Nahrazovaný předmět KEN/MAE2N
Vyloučené předměty
Podmiňující
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Ústní
Zápočet před zkouškou Ano
Vyučovaný semestr Letní
Cíle předmětu (anotace)

Cílem předmětu je prohloubit znalosti základního kurzu makroekonomie a poskytnout širší teoretické zázemí aplikovaným ekonomickým disciplínám.

Požadavky na studenta

Zápočet:
Požadavky k zápočtu jsou následující:
- Aktivní účast na cvičení
- Uznaná seminární práce
- Docházka (max. 2 absence)
- Zápočtový test (celková úspěšnost alespoň 12 bodů z maximálního počtu 20 bodů, čas na test - 50 min).
Zápočty budou udělovány nejdříve 14 dnů před koncem semestru v souladu s opatřením děkana č. 124/2017 článek 15.

Zkouška:
Zkouška je kombinovaná, písemná a ústní. Obsahem písemné části zkoušky jsou doplňovací otázky, testové otázky a krátký příklad (celková úspěšnost alespoň 16 bodů z maximálního počtu bodů 32, čas na test - 30 min). Po úspěšném zvládnutí testu následuje ústní část zkoušky, jejíž náplní jsou otázky z problematiky předmětu.
Zkoušky budou vypsány 3 týdny před začátkem zkouškového období v souladu s opatřením děkana č. 124/2017 článek 15.

Pro předmět Makroekonomie 2 je v e-learningovém systému Moodle vytvořen kurz, kde jsou upřesněny formální a věcné požadavky k zápočtu a zkoušce.


Obsah

Témata přednášek:
1. Úvod, základní terminologie, Spotřeba a makroekonomická spotřební funkce.
2. Makroekonomická rovnováha v dvou-, tří- a čtyřsektorovém modelu ekonomiky.
3. Makroekonomická investiční funkce , křivka IS
4. Křivka LM
5. IS - LM analýza.
6. Účinky fiskální a monetární politiky.
7. Teorie životního cyklu a teorie permanentního důchodu.
8. Investice do fixního kapitálu, do bytové výstavby a do zásob.
9. Vyjadřování měnových kurzů, mobilita kapitálu v podmínkách pevných a pružných měnových kurzů.modely spoření akcie, opce bezkupónové a kupónové dluhopisy . AS-AD
10. Dlouhodobý hospodářský růst a ekonomický rozvoj.
11. Neoklasický model růstu, teorie endogenního růstu a ekonomie strany nabídky.
12. Teorie držby peněz. Nabídka peněz.
13. Náklady spojené s nezaměstnaností a inflací
14. Rozpočtové deficity a inflace.
Cvičení:
1. Úvod, spotřeba a makroekonomická spotřební funkce.
2. Makroekonomická rovnováha v dvousektorovém modelu ekonomiky
3. Makroekonomická rovnováha v třísektorovém modelu ekonomiky
4. Makroekonomická rovnováha v čtyřsektorovém modelu ekonomiky
5. Křivka IS
6. Křivka LM
7. IS - LM analýza
8. Účinky fiskální a monetární politiky
9. Model IS-LM-BP, Platební bilance
10. AS - AD
11. Teorie životního cyklu a teorie permanentního důchodu
12. Ekonomický růst a dlouhodobý hospodářský růst
13. Inflace a rozpočtové deficity
14. Nezaměstnanost v širším kontextu

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Předmět Makroekonomie II nemá podmiňující předměty.

Získané způsobilosti

Studenti rozumí základním ekonomickým vztahům a jevům v oblasti makroekonomie.

Garanti a vyučující
  • Garanti: doc. Ing. Ivana Faltová Leitmanová, CSc.
  • Přednášející: doc. Ing. Ivana Faltová Leitmanová, CSc., Ing. Tomáš Volek, Ph.D.
  • Cvičící: doc. Ing. Ivana Faltová Leitmanová, CSc., Ing. Tomáš Volek, Ph.D.
Literatura
  • FALTOVÁ LEITMANOVÁ, I, HLADKÝ, J. (2005). Makroekonomie II. České Budějovice, ZF JU.
  • MACH, M. (2001). Makroekonomie II pro magisterské (inženýrské) studium 1. a 2. část. Slaný.
  • DORNBUSCH, Rudiger, FISCHER, Stanley a STARTZ, Richard. (2008). Macroeconomics. 10th ed. Boston: McGraw-Hill/Irwin.
  • Soukup, J. et al. (2016). Makroekonomie a moderní přístup. Vyd. 2, Praha Management Press.
  • MACH, Miloš. (2001). Makroekonomie II pro magisterské (inženýrské) studium. Část 1, 2. 3. vyd. Slaný: Melandrium.
  • Kadeřábková, B.:. Úvod do makroekonomie. Neoklasický přistup.C. H. Beck, Praha 2003.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž)

Hodnotící metody

Kombinovaná zkouška, Seminární práce

Stáhnout jako PDF