Makroekonomie I

Zkratka předmětu KEN/MAE1
Název předmětu Makroekonomie I
Akademický rok 2019/2020
Pracoviště / Zkratka KEN/MAE1
Název Makroekonomie I
Akreditováno/Kredity Ano/6
Rozsah hodin Přednáška 2 HOD/TYD Cvičení 2 HOD/TYD
Vyučovací jazyk čeština
Nahrazovaný předmět KEN/KMAE1
Vyloučené předměty
Podmiňující
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ano
Vyučovaný semestr Letní
Cíle předmětu (anotace)

Cílem předmětu je poskytnout základ pro aplikované ekonomické disciplíny a také východisko pro studium pokročilých kurzů makroekonomie.

Požadavky na studenta

Zápočet:
Požadavky k zápočtu jsou následující:
- Aktivní účast na cvičení
- Docházka (max. 2 absence)
- Zápočtový test (celková úspěšnost minimálně 60 %)
- Uznaná semestrální práce
Zápočty budou udělovány nejdříve 14 dnů před koncem semestru v souladu s opatřením děkana č. 124/2017 článek 15.

Zkouška:
Zkouška je kombinovaná, písemná a ústní. Obsahem písemné části zkoušky (test) jsou testové otázky a krátké příklady. Podmínkou absolvování písemné části je 60% úspěšnost.
Po úspěšném zvládnutí testu následuje ústní část zkoušky, jejíž náplní jsou otázky z problematiky předmětu. Témata předmětu jsou k dispozici v Moodle. Zkoušky budou vypsány 3 týdny před začátkem zkouškového období v souladu s opatřením děkana č. 124/2017 článek 15.

Obsah

Témata přednášek:
1. Úvod do makroekonomie. Keynesiánství a liberální směry. Novější ekonomické teorie.;
2. Makroekonomické cíle, proměnné a nástroje.;
3. Výkonnost ekonomiky a její měření. Nedostatky HDP vykazovaného v systému národního účetnictví.;
4. Hospodářský růst;
5. Inflace;
6. Platební bilance;
7. Agregátní nabídka a agregátní poptávka;
8. Makroekonomická rovnováha, makroekonomické modely.;
9. Nezaměstnanost
1. Hospodářské politiky a jejich účinky.;
11. Peněžní agregáty. Finanční trhy.;
12. Fiskální politika;
13. Monetární politika.;
14. Hospodářský cyklus.;

Cvičení:;
1. Úvod do makroekonomie;
2. Výkonnost ekonomiky;
3. Agregáty odvozené od HDP;
4. Makroekonomické modely ekonomiky;
5. Ekonomický růst;
6. Hospodářský cyklus;
7. Agregátní nabídka a agregátní poptávka;
8. Inflace;
9. Fiskální politika;
10. Státní rozpočet;
11. Monetární politika;
12. Vnější obchodní a měnová politika;
13. Nezaměstnanost

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Předmět makroekonomie nemá podmiňující předměty.

Získané způsobilosti

Studenti rozumí základním ekonomickým vztahům a jevům na makroúrovni.

Garanti a vyučující
  • Garanti: Ing. Tomáš Volek, Ph.D.
  • Přednášející: Ing. Jiří Alina, Ph.D., Ing. Jaroslav Šetek, Ph.D., Ing. Tomáš Volek, Ph.D.
  • Cvičící: Ing. Jiří Alina, Ph.D., doc. Ing. Ivana Faltová Leitmanová, CSc., Ing. Filip Petrách, Ph.D., Ing. Jaroslav Šetek, Ph.D., Ing. Tomáš Volek, Ph.D.
Literatura
  • HOLMAN, R. (2016). Ekonomie. C.H. BECK.
  • PAVELKA, T. (2007). Makroekonomie: základní kurz. Slaný: Melandrium.
  • BURDA, M., WYPLOSZ, CH. (2013). Macroeconomics: A European Text. Oxford University Press;.
  • HLADKÝ, J., LEITMANOVÁ, I. (1997). Makroekonomie I. České Budějovice, ZF JU.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming), Práce s multimediálními zdroji (texty, internet, IT technologie), Blended learning

Hodnotící metody

Kombinovaná zkouška, Seminární práce

Stáhnout jako PDF