Mikroekonomie II

Zkratka předmětu KEN/KMI2N
Název předmětu Mikroekonomie II
Akademický rok 2019/2020
Pracoviště / Zkratka KEN/KMI2N
Název Mikroekonomie II
Akreditováno/Kredity Ano/6
Rozsah hodin Přednáška 8 HOD/SEM
Vyučovací jazyk čeština
Nahrazovaný předmět KEN/MIE2N
Vyloučené předměty
Podmiňující
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ano
Vyučovaný semestr Zimní
Cíle předmětu (anotace)

Cílem předmětu je prohloubit znalosti základního kurzu mikroekonomie a poskytnout širší teoretické zázemí aplikovaným ekonomickým disciplínám.

Velké, střední a malé firmy. Chování velkých korporací. Ekonomie rizika a nejistoty. Změny důchodů a jejich vliv na příjmově spotřební křivku. Změny cen a jejich vliv na cenově spotřební křivku. Efektivnost ve výrobě a Edgeworthův box-diagram. Hranice produkčních možností. Efektivnost ve spotřebě a Edgeworthův box-diagram. Efektivnost produkt-mixu a Edgeworthův box-diagram. Analýza celkové rovnováhy. Relativní ceny a efektivnost výrobních vztahů. Efektivnost a spravedlnost. Produkce a náklady v dlouhém období. Analýza firmy a odvětví v dlouhém období.

Požadavky na studenta

Zápočet:
Podmínkou zápočtu je uznaná seminární práce na téma zadané na první konzultaci.

Zkouška:
Zkouška je kombinovaná, písemná a ústní. Obsahem písemné části zkoušky jsou doplňovací otázky, testové otázky a krátký příklad (celková úspěšnost alespoň 16 bodů z maximálního počtu bodů 32, čas na test - 40 min). Po úspěšném zvládnutí testu následuje ústní část zkoušky, jejíž náplní jsou otázky z problematiky předmětu.


Pro předmět Mikroekonomie 2 je v e-learningovém systému Moodle vytvořen kurz, kde jsou upřesněny formální a věcné požadavky k zápočtu a zkoušce.

Obsah

Témata:
1 - teorie rozhodování spotřebitele a poptávky;
2 - teorie výroby v krátkém a dlouhém období;
3 - náklady;
4 - dokonalá konkurence;
5 - nedokonale konkurenční tržní struktury a cenová diskriminace;
6 - aplikace teorie her;
7 - alternativní teorie firmy;
8 - oceňování na dokonale konkurenčních trzích výrobních faktorů;
9 - oceňování na nedokonale konkurenčních trzích výrobních faktorů;
10 - model mezičasového rozhodování;
11 - Edgeworthův box-diagram a teorie všeobecné ekonomické rovnováhy;
12 - ekonomie rizika a nejistoty;
13 - ekonomie blahobytu
14 - efektivnost a spravedlnost;

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Předmět Mikroekonomie II je podmíněn předměty Mikroekonomie I (MIEI).

Získané způsobilosti

Studenti rozumí principům racionálního chování jednotlivých ekonomických subjektů (domácností, firem, vlády). Jsou schopni analyzovat důsledky tohoto chování a chápat fungování různých typů trhů v jejich vzájemné interakci. V praktické rovině studenti dokáží určit optimální objemy spotřebovávaných statků a produkovaného zboží pro maximalizaci cílové funkce spotřebitelů a výrobců, odhadnout vliv elasticity poptávky na firemní tržby, stanovit optimální množství výrobních faktorů zapojovaných do produkce statků.

Garanti a vyučující
  • Garanti: doc. Ing. Ivana Faltová Leitmanová, CSc.
  • Přednášející: doc. Ing. Ivana Faltová Leitmanová, CSc.
Literatura
  • HOŘEJŠÍ, B. a kol. Mikroekonomie. Praha, Management Press, 2006.
  • HLADKÝ, J., LEITMANOVÁ, I. Mikroekonomie II. České Budějovice, ZF JU, 2000.
  • HOLMAN, R. Mikroekonomie: středně pokročilý kurz. Praha, C. H. Beck, 2002.
  • Varian, R Hal. Intermediate Microeconomics: A modern Approach (Eight Edition). New York, W. W. Norton Company, 2014.
  • Barreto, Humberto. Intermediate Microeconomics with Mocrosoft Excel. Cambridge: Cambridge Univ. Press, 2009.
  • KRUGMAN, Paul R. a Robin WELLS. Microeconomics. 3rd ed. Microeconomics. 3rd ed. New York: Worth Publishers, 2013. ISBN 9781429283427.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž)

Hodnotící metody

Kombinovaná zkouška, Seminární práce

Stáhnout jako PDF