Makroekonomie II

Zkratka předmětu KEN/KMAE2
Název předmětu Makroekonomie II
Akademický rok 2019/2020
Pracoviště / Zkratka KEN/KMAE2
Název Makroekonomie II
Akreditováno/Kredity Ano/5
Rozsah hodin Přednáška 8 HOD/SEM
Vyučovací jazyk čeština
Nahrazovaný předmět KEN/MAE2
Vyloučené předměty
Podmiňující
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Ústní
Zápočet před zkouškou Ano
Vyučovaný semestr Letní
Cíle předmětu (anotace)

Cílem předmětu je prohloubit znalosti základního kurzu makroekonomie a poskytnout širší teoretické zázemí aplikovaným ekonomickým disciplínám.

Požadavky na studenta

Zápočet:
Podmínkou zápočtu je uznaná seminární práce v rozsahu 5 stran na téma zadané na první konzultaci.
Zápočty budou udělovány nejdříve 14 dnů před koncem semestru v souladu s opatřením děkana č. 124/2017 článek 15.

Zkouška:
Zkouška je kombinovaná, písemná a ústní. Obsahem písemné části zkoušky jsou doplňovací otázky, testové otázky a krátký příklad (celková úspěšnost alespoň 16 bodů z maximálního počtu bodů 32, čas na test - 30 min). Po úspěšném zvládnutí testu následuje ústní část zkoušky, jejíž náplní jsou otázky z problematiky předmětu.
Zkoušky budou vypsány 3 týdny před začátkem zkouškového období v souladu s opatřením děkana č. 124/2017 článek 15.

Pro předmět Makroekonomie 2 je v e-learningovém systému Moodle vytvořen kurz, kde jsou upřesněny formální a věcné požadavky k zápočtu a zkoušce.

Obsah

Témata:
1. Makroekonomická rovnováha v dvou-, tří- a čtyřsektorovém modelu ekonomiky.
2. IS - LM analýza. Účinky fiskální a monetární politiky. Makroekonomická investiční funkce. Spotřeba a makroekonomická spotřební funkce.
3 . Vyjadřování měnových kurzů, mobilita kapitálu v podmínkách pevných a pružných měnových kurzů. Teorie životního cyklu a teorie permanentního důchodu. Investice do fixního kapitálu, do bytové výstavby a do zásob. AS-AD
4 . Dlouhodobý hospodářský růst a ekonomický rozvoj. Neoklasický model růstu, teorie endogenního růstu a ekonomie strany nabídky. Teorie držby peněz. Nabídka peněz. Náklady spojené s nezaměstnaností a inflací, rozpočtové deficity a inflace.

Struktura
- makroekonomická rovnováha/ IS-LM
- otevřená ekonomika/IS-LM-BP
- AD - AS
- fiskální a monetární politika
- dlouhodobý růst a investice
- spotřeba
- nezaměstnanost, inflace, peníze

Aktivity: E-learningový kurz v systému moodle:
https://moodle.ef.jcu.cz/course/view.php?id=499

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Předmět Makroekonomie II nemá podmiňující předměty.

Získané způsobilosti

Studenti rozumí základním ekonomickým vztahům a jevům v oblasti makroekonomie.

Garanti a vyučující
  • Garanti: doc. Ing. Ivana Faltová Leitmanová, CSc.
  • Přednášející: doc. Ing. Ivana Faltová Leitmanová, CSc.
Literatura
  • DORNBUSCH, R., FISCHER, S. (1994). Makroekonomie. Praha.
  • FALTOVÁ LEITMANOVÁ, I, HLADKÝ, J. (2005). Makroekonomie II. České Budějovice, ZF JU.
  • MACH, M. (2001). Makroekonomie II pro magisterské (inženýrské) studium 1. a 2. část. Slaný.
  • DORNBUSCH, Rudiger, FISCHER, Stanley a STARTZ, Richard. (2008). Macroeconomics. 10th ed. Boston: McGraw-Hill/Irwin.
  • Soukup, J. a kol. (2007). Makroekonomie. Moderní přístup. Praha: Management Press.
  • Kadeřábková, B.:. Úvod do makroekonomie. Neoklasický přistup.C. H. Beck, Praha 2003.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž)

Hodnotící metody

Kombinovaná zkouška, Seminární práce

Stáhnout jako PDF