Hospodářská politika

Zkratka předmětu KEN/HP
Název předmětu Hospodářská politika
Akademický rok 2019/2020
Pracoviště / Zkratka KEN/HP
Název Hospodářská politika
Akreditováno/Kredity Ano/4
Rozsah hodin Přednáška 2 HOD/TYD Cvičení 1 HOD/TYD
Vyučovací jazyk čeština
Nahrazovaný předmět
Vyloučené předměty
Podmiňující KEN/CMA1, KEN/KMAE1, KEN/MAE, KEN/MAE1, KEN/MAF1, KEN/MA1, KEN/YMAE1
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ano
Vyučovaný semestr Letní
Cíle předmětu (anotace)

Cílem předmětu je seznámit posluchače s problematikou ovlivňování ekonomiky a tržních sil cestou vládních, resp. státních zásahů a opatření.
Předmět, obsah a pojetí hospodářské politiky. Cíle hospodářské politiky. Účinnost hospodářské politiky. Základní typy hospodářských politik - fiskální a monetární politika. Vnější ekonomická politika. Politika ochrany hospodářské soutěže. Strukturální politika. Regionální politika. Sociální politika. Hospodářská politika ve vybraných tržních ekonomikách.

Požadavky na studenta

Zápočet:
Podmínkou pro udělení zápočtu je presentace referátu (maximálně 50 bodů), docházka (max. 2 absence) a úspěšné absolvování písemného testu na konci semestru. Délka trvání testu je 30 minut - výběr 2 z 5 možných otázek, které jsou rovnocenné. Každá otázka je za 10 bodů, tj. max 20 bodů. (min. na 12 bodů).
Zápočty budou udělovány nejdříve 14 dnů před koncem semestru v souladu s opatřením děkana č. 124/2017 článek 15.

Zkouška:
Spočívá v ústní obhajobě písemné seminární práce (max 30 bodů). Témata předmětu jsou k dispozici v Moodle.Minimální počet bodů pro úspěšné absolvování předmětu (ze cvičení a ze zkoušky) je 65 bodů.
Zkoušky budou vypsány 3 týdny před začátkem zkouškového období v souladu s opatřením děkana č. 124/2017 článek 15.

Obsah

Témata přednášek:
1. Úvod do předmětu hospodářská politika, její pojetí a vymezení
2. Hospodářská politika v kontextu s ekonomickou teorií
3. Typologie hospodářských politik
4. Fungování hospodářské politiky v ekonomice státu
5. Cíle hospodářské politiky
6. Nástroje hospodářské politiky
7. Hospodářská politika v podmínkách otevřené ekonomiky,
8. Stabilizační hospodářské politiky a zahraničně obchodní politika
9. Hospodářská politika v evropském integračním prostoru
10. Fiskální hospodářská politika
11. Monetární hospodářská politika
12. Hospodářská politika v reálné praxi
13. Konsensus v hospodářské politice
14. Zhodnocení konceptů dosavadního vývoje hospodářské politiky v České republice

Cvičení:
1. Úvod - seznámení s problematikou, rozdělení úkolů
2. Interdisciplinarita a vzájemné vazby jednotlivých typů hospodářské politiky. Role regionů, států a souvislosti s nadnárodními celky.
3.Mikroekonomická a makroekonomická hospodářská politika - základní souvislosti intervencí do ekonomiky.
4. Fiskální politika - nástroje FP a jejich použití, státní rozpočet, rozpočtový deficit a jeho řešení, veřejný dluh.Monetární politika - politika centrální banky, režimy monetární politiky (cílování inflace) - její nástroje a použití.
5. Stabilizační politika v otevřené ekonomice -- rozpočtová a monetární politika měnové unie
6. Hospodářská politika v Evropské unii, versus hospodářská politika v České republice - analýza problémů Globalizace a limity nadnárodní hospodářské politiky
7. Zápočtový test

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Předmět hospodářská politika nemá podmiňující předměty.

Získané způsobilosti

Student porozumí základním principům ekonomiky.

Garanti a vyučující
 • Garanti: doc. Ing. Ivana Faltová Leitmanová, CSc., Ing. Jaroslav Šetek, Ph.D.
 • Přednášející: doc. Ing. Ivana Faltová Leitmanová, CSc., Ing. Jaroslav Šetek, Ph.D.
 • Cvičící: doc. Ing. Ivana Faltová Leitmanová, CSc., Ing. Jaroslav Šetek, Ph.D.
Literatura
 • NĚMCOVÁ, Ingeborg a kol. (2007). Ekonomická governance v hospodářsky vyspělých státech v kontextu mezinárodních vztahů. 1. vyd. Praha: Professional Publishing.
 • KREBS, V. Sociální politika. Praha. Wolters Kluwer, 2015.
 • Vostrovská, Z.; Vorlíček, J. Úvod do hospodářské a sociální politiky. Praha: VŠE, 2007.
 • Revenda Z. Centrální bankovnictví. Praha Management Press, 2011. ISBN 978 - 80 -7261 -2.
 • HOLMAN, R. Dějiny ekonomického myšlení. Praha, C. H. Beck, 2017.
 • Baumol, W., Blinder, A.S. (2011). Economics: Principles and Police.
 • Kliková, Ch., Kotlán, I.a kol. (2006). Hospodářská politika. Ostrava - Sokrates.
 • Žák, M. Hospodářská politika. Praha: VŠE, 2007.
 • TOMEŠ, Zdeněk a kol. (2008). Hospodářská politika 1900-2007. Vyd. 1. Praha: C.H. Beck.
 • Slaný, A. a kol. (2003). Makroekonomická analýza a hospodářská politika. Nakladatelství C. H. Beck, Praha.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming)

Hodnotící metody

Ústní zkouška, Kombinovaná zkouška, Seminární práce

Stáhnout jako PDF