Ekonomie

Zkratka předmětu KEN/DEKO
Název předmětu Ekonomie
Akademický rok 2019/2020
Pracoviště / Zkratka KEN/DEKO
Název Ekonomie
Akreditováno/Kredity Ano/11
Rozsah hodin
Vyučovací jazyk čeština
Nahrazovaný předmět
Vyloučené předměty
Podmiňující
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ano
Vyučovaný semestr ZimníLetní
Cíle předmětu (anotace)

Cílem předmětu je, na základě znalosti hlubších teoretických souvislostí, pochopit kauzalitu ekonomických jevů a procesů. Předmět je dvousemestrální.

Požadavky na studenta

Podmínkou zápočtu je předložení literární rešerše na dané téma zadané přednášejícím při zapsání předmětu a studie zaměřená na téma disertační práce.

Obsah

Obsah předmětu:
1. Teorie spotřebitele - rozhodování, preference a optimum.
2. Teorie firmy a výroby - krátké a dlouhé období. Tvorba cen.
3. Maximalizace zisku v podmínkách dokonalé a nedokonalé konkurence.
4. Rozhodování za rizika a nejistoty.
5. Teorie rozdělování příjmů.
6. Trhy, efektivnost, tržní selhání.
7. Krátkodobá makroekonomická rovnováha. Úniky z výdajového proudu.
8. Interakce trhu peněz a trhu statků - IS-LM analýza.
9. Akomodační politiky.
10. AS-AD model
11. Rovnováha na trhu práce a mezičasová volba.
12. Nezaměstnanost a inflace. Kvantitativní teorie. Racionální očekávání.
13. Dlouhodobý hospodářský růst. Cyklické kolísání ekonomiky. Růstové účetnictví.
14. Otevřená ekonomika a IS-LM-BP analýza. Ekonomická integrace.

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Získané způsobilosti

Garanti a vyučující
  • Garanti: doc. Ing. Ivana Faltová Leitmanová, CSc., prof. Ing. Martin Macháček, Ph.D.
Literatura
  • Sloman, J. Economics. Harlow: Prentice Hall, 2003. ISBN 0-273-65574-4.
  • Soukup, J. et al. Makroekonomie a moderní přístup. Vyd. 2, Praha Management Press, 2016.
  • Mach, M. Makroekonomie: pokročilá analýza, část 3. Slaný: Melandrium, 2002. ISBN 80-7179-738-3.
  • Soukup, J. Mikroekonomická analýza. Slaný: Melandrium, 2003. ISBN 80-86175-30-8.
  • Varina, Hal.R. Intermediate microeconomics: a modern approach. 2. ed. New York: W.W.Norton and Company, 1990.
  • Blanchard, O. Macroeconomics. (7th edition). Pearson Education, 2016. ISBN 0133837998.
  • Gravelle, H. Rees, R. Microeconomics. FT Prentice Hall, 2004. ISBN 0-582-4089-8.
Vyučovací metody

Hodnotící metody

Ústní zkouška

Stáhnout jako PDF