Mikroekonomie II

Zkratka předmětu KEN/CMI2
Název předmětu Mikroekonomie II
Akademický rok 2019/2020
Pracoviště / Zkratka KEN/CMI2
Název Mikroekonomie II
Akreditováno/Kredity Ano/6
Rozsah hodin Přednáška 18 HOD/SEM
Vyučovací jazyk čeština
Nahrazovaný předmět
Vyloučené předměty
Podmiňující
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ano
Vyučovaný semestr Zimní
Cíle předmětu (anotace)

Cílem předmětu je prohloubit znalosti základního kurzu mikroekonomie a poskytnout širší teoretické zázemí aplikovaným ekonomickým disciplínám.

Velké, střední a malé firmy. Chování velkých korporací. Ekonomie rizika a nejistoty. Změny důchodů a jejich vliv na příjmově spotřební křivku. Změny cen a jejich vliv na cenově spotřební křivku. Efektivnost ve výrobě a Edgeworthův box-diagram. Hranice produkčních možností. Efektivnost ve spotřebě a Edgeworthův box-diagram. Efektivnost produkt-mixu a Edgeworthův box-diagram. Analýza celkové rovnováhy. Relativní ceny a efektivnost výrobních vztahů. Efektivnost a spravedlnost. Produkce a náklady v dlouhém období. Analýza firmy a odvětví v dlouhém období.

Požadavky na studenta

Zápočet:
Podmínkou zápočtu je uznaná seminární práce na téma zadané na první konzultaci.

Zkouška:
Zkouška je kombinovaná, písemná a ústní. Obsahem písemné části zkoušky jsou doplňovací otázky, testové otázky a krátký příklad (celková úspěšnost alespoň 16 bodů z maximálního počtu bodů 32, čas na test - 40 min). Po úspěšném zvládnutí testu následuje ústní část zkoušky, jejíž náplní jsou otázky z problematiky předmětu.


Pro předmět Mikroekonomie 2 je v e-learningovém systému Moodle vytvořen kurz, kde jsou upřesněny formální a věcné požadavky k zápočtu a zkoušce.

Obsah

Témata:
1 - teorie rozhodování spotřebitele a poptávky;
2 - teorie výroby v krátkém a dlouhém období;
3 - náklady;
4 - dokonalá konkurence;
5 - nedokonale konkurenční tržní struktury a cenová diskriminace;
6 - aplikace teorie her;
7 - alternativní teorie firmy;
8 - oceňování na dokonale konkurenčních trzích výrobních faktorů;
9 - oceňování na nedokonale konkurenčních trzích výrobních faktorů;
10 - model mezičasového rozhodování;
11 - Edgeworthův box-diagram a teorie všeobecné ekonomické rovnováhy;
12 - ekonomie rizika a nejistoty;
13 - ekonomie blahobytu
14 - efektivnost a spravedlnost;

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Předmět Mikroekonomie II je podmíněn předměty Mikroekonomie I (MIEI).

Získané způsobilosti

Studenti rozumí principům racionálního chování jednotlivých ekonomických subjektů (domácností, firem, vlády). Jsou schopni analyzovat důsledky tohoto chování a chápat fungování různých typů trhů v jejich vzájemné interakci. V praktické rovině studenti dokáží určit optimální objemy spotřebovávaných statků a produkovaného zboží pro maximalizaci cílové funkce spotřebitelů a výrobců, odhadnout vliv elasticity poptávky na firemní tržby, stanovit optimální množství výrobních faktorů zapojovaných do produkce statků.

Garanti a vyučující
  • Garanti: doc. Ing. Ivana Faltová Leitmanová, CSc.
  • Přednášející: doc. Ing. Ivana Faltová Leitmanová, CSc.
Literatura
  • HOŘEJŠÍ, B. a kol. Mikroekonomie. Praha, Management Press, 2006.
  • HLADKÝ, J., LEITMANOVÁ, I. Mikroekonomie II. České Budějovice, ZF JU, 2000.
  • HOLMAN, R. Mikroekonomie: středně pokročilý kurz. Praha, C. H. Beck, 2002.
  • Varian, R Hal. Intermediate Microeconomics: A modern Approach (Eight Edition). New York, W. W. Norton Company, 2014.
  • Barreto, Humberto. Intermediate Microeconomics with Mocrosoft Excel. Cambridge: Cambridge Univ. Press, 2009.
  • KRUGMAN, Paul R. a Robin WELLS. Microeconomics. 3rd ed. Microeconomics. 3rd ed. New York: Worth Publishers, 2013. ISBN 9781429283427.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž)

Hodnotící metody

Kombinovaná zkouška, Seminární práce

Stáhnout jako PDF