Makroekonomie II

Zkratka předmětu KEN/CMA2
Název předmětu Makroekonomie II
Akademický rok 2019/2020
Pracoviště / Zkratka KEN/CMA2
Název Makroekonomie II
Akreditováno/Kredity Ano/6
Rozsah hodin Přednáška 18 HOD/SEM
Vyučovací jazyk čeština
Nahrazovaný předmět KEN/KMA2N
Vyloučené předměty
Podmiňující
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ano
Vyučovaný semestr Letní
Cíle předmětu (anotace)

Cílem předmětu je prohloubit znalosti základního kurzu makroekonomie a poskytnout širší teoretické zázemí aplikovaným ekonomickým disciplínám.

Požadavky na studenta

Zápočet:
Podmínkou zápočtu je uznaná seminární práce v rozsahu 5 stran na téma zadané na první konzultaci.
Zápočty budou udělovány nejdříve 14 dnů před koncem semestru v souladu s opatřením děkana č. 124/2017 článek 15.

Zkouška:
Zkouška je kombinovaná, písemná a ústní. Obsahem písemné části zkoušky jsou doplňovací otázky, testové otázky a krátký příklad (celková úspěšnost alespoň 16 bodů z maximálního počtu bodů 32, čas na test - 30 min). Po úspěšném zvládnutí testu následuje ústní část zkoušky, jejíž náplní jsou otázky z problematiky předmětu.
Zkoušky budou vypsány 3 týdny před začátkem zkouškového období v souladu s opatřením děkana č. 124/2017 článek 15.

Pro předmět Makroekonomie 2 je v e-learningovém systému Moodle vytvořen kurz, kde jsou upřesněny formální a věcné požadavky k zápočtu a zkoušce.

Obsah

Témata:
1- Makroekonomická rovnováha v dvou-, tří- a čtyřsektorovém modelu ekonomiky.

2 -IS - LM analýza. Účinky fiskální a monetární politiky. Makroekonomická investiční funkce. Spotřeba a makroekonomická spotřební funkce.

3 - Vyjadřování měnových kurzů, mobilita kapitálu v podmínkách pevných a pružných měnových kurzů. Teorie životního cyklu a teorie permanentního důchodu. Investice do fixního kapitálu, do bytové výstavby a do zásob. AS-AD

4 - Dlouhodobý hospodářský růst a ekonomický rozvoj. Neoklasický model růstu, teorie endogenního růstu a ekonomie strany nabídky. Teorie držby peněz. Nabídka peněz. Náklady spojené s nezaměstnaností a inflací, rozpočtové deficity a inflace.

Struktura
- makroekonomická rovnováha/ IS-LM
- otevřená ekonomika/IS-LM-BP
- AD - AS
- fiskální a monetární politika
- dlouhodobý růst a investice
- spotřeba
- nezaměstnanost, inflace, peníze

Aktivity: E-learningový kurz v systému moodle:
https://moodle.ef.jcu.cz/course/view.php?id=499

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Předmět Makroekonomie II nemá podmiňující předměty.

Získané způsobilosti

Studenti rozumí základním ekonomickým vztahům a jevům v oblasti makroekonomie.

Garanti a vyučující
  • Garanti: doc. Ing. Ivana Faltová Leitmanová, CSc.
  • Přednášející: doc. Ing. Ivana Faltová Leitmanová, CSc.
Literatura
  • DORNBUSCH, R., FISCHER, S. Makroekonomie. Praha, 1994.
  • FALTOVÁ LEITMANOVÁ, I, HLADKÝ, J. Makroekonomie II. České Budějovice, ZF JU, 2005.
  • MACH, M. Makroekonomie II pro magisterské (inženýrské) studium 1. a 2. část. Slaný, 2001.
  • DORNBUSCH, Rudiger, FISCHER, Stanley a STARTZ, Richard. Macroeconomics. 10th ed. Boston: McGraw-Hill/Irwin, 2008. ISBN 978-0-07-312811-5.
  • Soukup, J. a kol. Makroekonomie. Moderní přístup. Praha: Management Press, 2007. ISBN 978-80-7261-174-4.
  • Mach, M. Makroekonomie: pokročilá analýza, část 3. Slaný: Melandrium, 2002. ISBN 80-7179-738-3.
  • Kadeřábková, B.:. Úvod do makroekonomie. Neoklasický přistup.C. H. Beck, Praha 2003.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž)

Hodnotící metody

Kombinovaná zkouška, Seminární práce

Stáhnout jako PDF