Hospodářská politika

Zkratka předmětu KEN/CHP
Název předmětu Hospodářská politika
Akademický rok 2019/2020
Pracoviště / Zkratka KEN/CHP
Název Hospodářská politika
Akreditováno/Kredity Ano/4
Rozsah hodin Přednáška 14 HOD/SEM
Vyučovací jazyk
Nahrazovaný předmět KEN/KHP
Vyloučené předměty
Podmiňující KEN/CMA1, KEN/KMAE1, KEN/MAE, KEN/MAE1, KEN/MAF1, KEN/MA1, KEN/YMAE1
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ano
Vyučovaný semestr Letní
Cíle předmětu (anotace)

Cílem předmětu je seznámit posluchače s problematikou ovlivňování ekonomiky a tržních sil cestou vládních, resp. státních zásahů a opatření.
Předmět, obsah a pojetí hospodářské politiky. Cíle hospodářské politiky. Účinnost hospodářské politiky. Základní typy hospodářských politik - fiskální a monetární politika. Vnější ekonomická politika. Politika ochrany hospodářské soutěže. Strukturální politika. Regionální politika. Sociální politika. Hospodářská politika ve vybraných tržních ekonomikách.

Požadavky na studenta

Požadavky k zápočtu:
- odevzdaná písemná práce (max 50 bodů)

Požadavky ke zkoušce:
- ústní obhajoba písemné seminární práce (max 50 bodů)
Minimální počet bodů pro úspěšné absolvování předmětu je 65 bodů.

Obsah

Témata:
1. Úvod do předmětu hospodářská politika, její pojetí vymezení
2. Hospodářská politika v kontextu s ekonomickou teorií
3. Typologie hospodářských politik
4. fungování hospodářské politiky v ekonomice státu
5. Cíle hospodářské politiky
6. Nástroje hospodářské politiky
7. Hospodářská politika v podmínkách otevřené ekonomiky,
8. Stabilizační hospodářské politiky a zahraničně obchodní politika
9. Hospodářská politika v evropském integračním prostoru
10. Fiskální hospodářská politika
11. Monetární hospodářská politika
12. Hospodářská politika v reálné praxi
13. Konsensus v hospodářské politice
14. Zhodnocení konceptů dosavadního vývoje hospodářské politiky v České republice

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Předmět hospodářská politika nemá podmiňující předměty.

Získané způsobilosti

Student porozumí základním principům ekonomiky.

Garanti a vyučující
 • Garanti: doc. Ing. Ivana Faltová Leitmanová, CSc.
 • Přednášející: Ing. Jaroslav Šetek, Ph.D.
Literatura
 • ŽÁK, M. (2007). Hospodářská politika. Praha: VŠE.
 • VOSTROVSKÁ, Z., VORLÍČEK, J. (2005). Úvod do hospodářské a sociální politiky. Praha: VŠE.
 • REVENDA, Z. (2011). Centrální bankovnictví. Praga: Management Press.
 • HOLMAN,R. (2005). Dějiny ekonomického myšlení. Praha: C. H. BECK.
 • BAUMOL, William a Alan, BLINDER. Economics: Principles and Police. South-Western; International edof 12th revisedededition.
 • NĚMCOVÁ, Ingeborg a kol. (2007). Ekonomická governance v hospodářsky vyspělých státech v kontextu mezinárodních vztahů. 1. vyd. Praha: Professional Publishing.
 • Kliková, Ch., Kotlán, I.a kol. (2006). Hospodářská politika. Ostrava - Sokrates.
 • Němcová, I. ,Žák, M. (1997). Hospodářská politika. Grada Publishing, Praha.
 • Tomeš, Z. a kol. (2008). Hospodářská politika. 1900 - 2007. Nakladatelství C. H. Beck, Praha.
 • Slaný, A. a kol. (2003). Makroekonomická analýza a hospodářská politika. Nakladatelství C. H. Beck, Praha.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž)

Hodnotící metody

Kombinovaná zkouška

Stáhnout jako PDF