Základy programování

Zkratka předmětu KMI/ZPG
Název předmětu Základy programování
Akademický rok 2020/2021
Pracoviště / Zkratka KMI/ZPG
Název Základy programování
Akreditováno/Kredity Ano/5
Rozsah hodin Přednáška 2 HOD/TYD Cvičení 2 HOD/TYD
Vyučovací jazyk čeština
Nahrazovaný předmět
Vyloučené předměty
Podmiňující
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ano
Vyučovaný semestr Zimní
Cíle předmětu (anotace)

Předmět seznámí studenty se základy programování s využítím objektově orientovaného programovacího jazyka C# (platforma .NET). Studenti se naučí pracovat ve vývojovém prostředí Visual Studio 2010 a osvojí si základy programování na platformě .NET Framework.

Požadavky na studenta

Požadavky k zápočtu:
Programování dílčích úložek, vytvoření projektové aplikace. Celková úspěšnost alespoň 65%.

Požadavky ke zkoušce:
Při zkoušce studenti prokáží znalost programování v jazyku C#. Celková známka se určuje na základě výsledků ze zápočtového testu a zkoušky.

Obsah

Základní témata probíraná na přednáškách jsou zejména:

1 - úvod, základní terminologie
2 - seznámení s vývojovým prostředím Visual Studio
3 - proměnné, operátory, výrazy
4 - rozsah platnosti
5 - rozhodovací příkazy, složené příkazy
6 - opakování a cykly
7 - třídy, objekty
8 - metody, parametry metod
9 - pole a kolekce, pole parametrů
10 - dědičnost, polymorfismus
11 - garbage collection a správa zdrojů
12 - vlastnosti, indexované vlastnosti
13 - generiky, procházení kolekcí, překrytí operátorů
14 - diskové soubory

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Předmět nemá žádnou prerekvizitu.

Získané způsobilosti

Studenti rozumí základům programování a umí používat základní programovací techniky. Studenti zvládnou analyzovat problém, zvolit správný algoritmus pro jeho řešení a umí jej implementovat v programovacím jazyku C#.

Garanti a vyučující
  • Garanti: Ing. Ludvík Friebel, Ph.D.
  • Přednášející: Ing. Ludvík Friebel, Ph.D., Mgr. Radim Remeš
  • Cvičící: Mgr. Radim Remeš
Literatura
  • ROBINSON, S., et all. C# Programujeme profesionálně. Praha : Computer Press, 2003.
  • FREEMAN, A. Introducing Visual C# 2010. Apress, 2010.
  • SHARP, J. Microsoft Visual C# 2010. Computer Press, 2010.
  • NASH, T. Accelerated C# 2010. Apress, 2010.
  • B. Perkins, J. V. Hammer, J. D. Reid. Beginning C# 6.0 Programming with Visual Studio 2015. Wrox, 2015. ISBN 978-1119096689.
  • I. Griffiths. Programming C# 6.0: Create Windows Desktop and Web Applications. O Reilly Media, 2016. ISBN 978-1491922194.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming), Aktivizující (simulace, hry, dramatizace)

Hodnotící metody

Kombinovaná zkouška, Test

Stáhnout jako PDF