Zpracování informací ve vědě

Zkratka předmětu KMI/ZIV
Název předmětu Zpracování informací ve vědě
Akademický rok 2020/2021
Pracoviště / Zkratka KMI/ZIV
Název Zpracování informací ve vědě
Akreditováno/Kredity Ano/0
Rozsah hodin
Vyučovací jazyk čeština
Nahrazovaný předmět KMI/ZZD
Vyloučené předměty
Podmiňující
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ne
Vyučovaný semestr ZimníLetní
Cíle předmětu (anotace)

Cílem je naučit vyhledávání informací ve vědě z primárních a sekundárních zdrojů s využitím moderních způsobů komunikace; dále pak jejich zpracování a třídění. Pozornost je věnována metodám písemné a ústní prezentace.
Primární a sekundární informační zdroje. Vyhledávání na Internetu z on-line katalogů knihoven. Databáze, CD-ROM servery, klíčová slova, tezaurus, komunikace mezi vědeckými pracovníky. Vyhodnocení a třídění informací ve vědě: IF, SCI, The Web of Science, osobní bibliografická databáze, zpracování grafických materiálů.
Presentace informací ve vědě: písemná, zásady tvorby odborného textu, pravidla citací informačních pramenů, struktura vědecké publikace, zpracování disertační práce. Ústní presentace vědeckých poznatků a tvorba posterů.

Požadavky na studenta

Obsah

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Získané způsobilosti

Garanti a vyučující
Literatura
  • PECK, A. Beginning GIMP: From Novice to Professional. Apress, 2006.
  • SEYLER, D.W.:. Doing Research (The Complete Research Paper Guide). New York : McGraw Hill, 1993.
  • MOHIDEEN, H.:. Essential Communication Skills: The Complete Guide to Written and Oral Skills. Pelanduk Publications, 1997.
  • Čmejrková, S., Daneš, F., Světlá, J. Jak napsat odborný text. Academia, Praha 1999. ISBN 80-859-2769-1.
  • Gill, J., Johnson, P. Research Methods for Managers. London : Chapman Ltd., 1998.
  • PAVLICA a kol. Sociální výzkum, podnik a management. Praha : Ekopress, 2000.
  • Fajkus, B. Současná filosofie a metodologie vědy. Praha, 1997.
  • WEYHMEIER, D.:. Summary Writing. Wisc-Online, 2003.
  • HENDL, J. Úvod do kvalitativního výzkumu. Praha: Karolinum, 1997.
  • VYMĚTAL, J., VÁCHOVÁ, M.:. Úvod do studia odborné literatury. Praha: ORAC, 2000.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž)

Hodnotící metody

Rozhovor

Stáhnout jako PDF