Základy ekonomické geografie

Zkratka předmětu KMI/ZEG
Název předmětu Základy ekonomické geografie
Akademický rok 2020/2021
Pracoviště / Zkratka KMI/ZEG
Název Základy ekonomické geografie
Akreditováno/Kredity Ano/5
Rozsah hodin Přednáška 2 HOD/TYD Cvičení 1 HOD/TYD
Vyučovací jazyk čeština
Nahrazovaný předmět KEN/ZEG
Vyloučené předměty KEN/BEG, KEN/KBEG, KMI/BEG, KMI/KBEG, KOD/BEG, KOD/KBEG
Podmiňující
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Písemná
Zápočet před zkouškou Ano
Vyučovaný semestr Zimní
Cíle předmětu (anotace)

Cílem kurzu je seznámit studentky a studenty se základními principy ekonomické geografie zajímavými pro praxi obchodního podnikatele. Kurz je zaměřen na tři problémové okruhy - humánně-geografická analýza prostředí; humánně-geografické struktury; lokalizace a alokace.

Požadavky na studenta

Prezenční studium:
Požadavky k zápočtu:
Řádně vypracovány a odevzdány protokoly z pěti praktických cvičení v termínu do sedmi dní od času cvičení.
Řádně vypracovány a odevzdány alespoň dva domácí úkoly, zadané nejméně třikrát v semestru na přednáškách.
Osobní účast nejméně na šesti cvičeních.

Požadavky ke zkoušce:
Předmětem zkoušky jsou znalosti problematiky kurzu na základě přednášek a povinné studijní literatury v daném rozsahu Zkouška je písemná. Pro absolvování zkoušky je požadována minimálně 60% úspěšnost.

Kombinované studium:
Požadavky k zápočtu:
Vypracovány tři domácí úkoly, zadány na 1., 2. a 3. konzultaci. Vypracovány budou písemně (maximálně 500 slov u textů, jinak tabulka, graf, popřípadě jiný prvek), odevzdány vždy do následujícího čtvrtku po konzultaci, na níž byl domácí úkol zadán.

Požadavky ke zkoušce:
Předmětem zkoušky jsou znalosti problematiky kurzu na základě konzultací a povinné studijní literatury v daném rozsahu. Zkouška je písemná. Pro absolvování zkoušky je požadována minimálně 60% úspěšnost.

Obsah

Prezenční studium:
Přednášky:
1. Zásady geografického myšlení.
2. Vývoj a struktury lidské populace.
3. Zdroje, jejich zásoby a spotřeba.
4. Prostorové systémy.
5. Toky a modely prostorových vazeb.
6. Sítě a konektivita.
7. Uzly a jejich hierarchie.
8. Rurální struktury.
9. Urbánní struktury.
10. Prostorové šíření.
11. Lokalizační principy.
12. Dopravní problém.
13. Lokalizace a alokace.
14. Interpretace míst.

Cvičení:
1. Pravidla práce na cvičení. Zdroje dat a práce s daty.
2. Člověk a jeho prostředí.
3. Prostorové vazby.
4. Sídelní struktury.
5. Prostorové šíření.
6. Lokalizace.
7. Zhodnocení práce na cvičeních. Udělení zápočtů.

Kombinované studium:
Konzultace:
1. Geografie: člověk a jeho prostředí (Zásady geografického myšlení. Vývoj a struktury lidské populace. Zdroje, jejich zásoby a spotřeba.)
2. Geografické struktury 1 (Prostorové systémy. Toky a modely prostorových vazeb. Sítě a konektivita. Uzly a jejich hierarchie.)
3. Geografické struktury 2 (Rurální struktury. Urbánní struktury. Prostorové šíření.)
4. Lokalizace a alokace (Lokalizační principy. Dopravní problém. Lokalizace a alokace. Interpretace míst.)

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Získané způsobilosti

Studentky a studenti jsou schopni objasnit význam komplexity prostoru pro podnikatelskou činnost, analyzovat rozdílnost míst na základě geografických konceptů a aplikovat geografické struktury při posuzování lokalizace podnikatelského záměru.

Garanti a vyučující
 • Garanti: doc. RNDr. Renata Klufová, Ph.D.
 • Přednášející: doc. RNDr. Renata Klufová, Ph.D.
 • Cvičící: doc. RNDr. Renata Klufová, Ph.D.
Literatura
 • Marsh, W.M., Grossa, J.M. Environmental Geography: Science, Land Use, and Earth Systems. New York: John Wiley & Sons, 2001.
 • Haggett, P. Geography: a global synthesis. Harlow: Peasrson Education, 2001.
 • Getis, A., Getis, J., Fellmann, J.D. Introduction to Geography. Boston: McGraw-Hill, 1998.
 • Robinson, G. M. Methods and Techniques in Human Geography. Chichester: John Wiley & Sons, 1998.
 • Knox, P. L., Marston, S. A. Places and Regions in Global Context. Human Geography. New Jersey: Prentice Hall, 2001.
 • Navrátil, J. Rozšířený průvodce studiem základů ekonomické geografie. Č. Budějovic: JU EF, 2009.
 • Toušek, V., Kunc, J., Vystoupil, J. Ekonomická a sociální geografie. Plzeň:Aleš Čeněk s.r.o., 2008.
 • Maryáš, J., Vystoupil, J. Ekonomická geografie I. Brno: Masarykova univerzita, 2001.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Pozorování, Demonstrace

Hodnotící metody

Písemná zkouška

Stáhnout jako PDF