Základy demografie

Zkratka předmětu KMI/ZDG
Název předmětu Základy demografie
Akademický rok 2020/2021
Pracoviště / Zkratka KMI/ZDG
Název Základy demografie
Akreditováno/Kredity Ano/6
Rozsah hodin Přednáška 2 HOD/TYD Cvičení 2 HOD/TYD
Vyučovací jazyk čeština
Nahrazovaný předmět
Vyloučené předměty
Podmiňující
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ano
Vyučovaný semestr Zimní
Cíle předmětu (anotace)

Předmět seznamuje studenty se základy demografie a zejména metodami základních demografických výpočtů. Po vymezení demografických jevů a nástinu historie jejich zjišťování na našem území následuje přehled základních přístupů k demografické analýze, konstrukce a rozdělení demografických ukazatelů, jejich kvalita a vypovídací schopnost, koncepce demografické sítě. Součástí studia předmětu je demografická statika a dynamika, analýza procesu demografické reprodukce, širší podmíněnosti populačního vývoje.

Požadavky na studenta

Zápočet:
zpracování zápočtových úloh v e-learningovém systému Moodle (minimálně 60% zápočtových úloh, zadaných v kurzu - správně a v požadované kvalitě - nutno odevzdat řešení u všech zadaných úloh, hodnotí se celek)
Zápočty budou udělovány nejdříve 14 dnů před koncem semestru v souladu s opatřením děkana č. 124/2017 článek 15.

Zkouška:
- zkouška písemná a ústní, minimum pro úspěšné splnění písemné části zkoušky (testu): 60% správných odpovědí.
Zkoušky budou vypsány 3 týdny před začátkem zkouškového období v souladu s opatřením děkana č. 124/2017 článek 15.

Obsah

Témata přednášek:

1. Vymezení a historie demografie, vymezení základních pojmů.
2. Způsoby zjišťování demografických údajů, demografické ukazatele.
3. Grafické znázorňování demografických událostí, standardizace.
4. Struktura populace - demografická, ekonomická, struktura domácností.
5. Populace a populační teorie.
6. Úmrtnost. Kojenecká úmrtnost. Příčiny smrti.
7. Střední délka života, úmrtnostní tabulky.
8. Plodnost.
9. Sňatečnost a rozvodovost.
10. Migrace.
11. Vývoj populace ? teorie demografického přechodu.
12. Demografické prognózy a projekce.

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Prerekvizity: KMI/MATI nebo KMI/MATIA Matematika 1, KMI/TPS1 nebo KMI/TPS1A Teorie pravděpodobnosti a statistika 1

Získané způsobilosti

Student zná po absolvování předmětu nejčastěji používané demografické ukazatele pro jednotlivé demografické události, dokáže si vyhledat v dostupných zdrojích jejich hodnoty a interpretovat je. V rámci syntézy demografických ukazatelů je schopen zhodnotit aktuální demografickou situace vybrané populace.

Garanti a vyučující
  • Garanti: doc. RNDr. Renata Klufová, Ph.D.
  • Přednášející: doc. RNDr. Renata Klufová, Ph.D.
  • Cvičící: doc. RNDr. Renata Klufová, Ph.D.
Literatura
  • Klufová, R., Poláková, Z. Demografické metody a analýzy: demografie české a slovenské populace. Praha: Wolter Kluwer, 2010. ISBN 978-80-7357-546-5.
  • Kalibová, A. a kol. Demografie (nejen) pro demografy. Praha: SLON, 2009. ISBN 978-80-7419-012-4.
  • Wachter, K., W. Essential Demographic Methods. Cambridge: Harvard University Press, 2014. ISBN 978-0-674-04557-6.
  • Siegel, J., Swanson, D., A. The Methods and Materials of demography. London: Elsevier Academic Press, 2004. ISBN 0-12-641955-8.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Demonstrace, E-learning

Hodnotící metody

Ústní zkouška, Písemná zkouška, Analýza výkonů studenta, Kombinovaná zkouška, Test, Seminární práce

Stáhnout jako PDF