Creation and SW Support for Projects

Zkratka předmětu KMI/YTSPP
Název předmětu Creation and SW Support for Projects
Akademický rok 2020/2021
Pracoviště / Zkratka KMI/YTSPP
Název Creation and Software Support for Projects
Akreditováno/Kredity Ano/6
Rozsah hodin Přednáška 2 HOD/TYD Cvičení 2 HOD/TYD
Vyučovací jazyk angličtina
Nahrazovaný předmět KMI/TSPP
Vyloučené předměty
Podmiňující
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ano
Vyučovaný semestr Zimní
Cíle předmětu (anotace)

Cílem předmětu je seznámit studenty se základními technikami řízení projektů (teorie grafů, metody síťové analýzy), vícekriteriálního hodnocení variant a vybraným softwarem pro řízení projektů. Jedná se o předmět s matematickým základem a s možnostmi praktických aplikací v oblasti plánování a řízení projektů.

Požadavky na studenta

Požadavky k zápočtu:
Včasné odevzdání dvou seminárních prací.
Zkouška:
písemná a ústní část. Podmínkou pro postup k ústní zkoušce je získání alespoň 50 % bodů ze zkouškového testu. Ústní zkoušku student nesloží, pokud neodpoví ani na jednu ze tří položených otázek.

Obsah

Přednášky:
1 - úvod, základní terminologie;
2 - úvod do teorie grafů, problem nejkratší cesty, minimální kostry grafu;
3 - problem maximálního průtoku sítí, minimální náklady, využití LP;
4 - Grafy projektů, časová analýza projektu - CPM;
5 - optimální doba trvání projektu z hlediska nákladů;
6 - využití LP pro výpočet optimální doby trvání z hlediska nákladů;
7 - časová analýza stochastického projektu - PERT;
8 - úvod do vícekriteriálního hodnocení variant;
9 - SAW, aplikace;
10 - TOPSIS, aplikace;
11 - ELECTRE, aplikace;
12 - Software - MS Project.
13 - Software - MS Project.

6 - časová analýza projektu - MPM;
7 - simulace;
8 - nákladová analýza projektu;
9 - zdrojová analýza projektu;
10 - vícekriteriální hodnocení variant (projektů);
11 - vícekriteriální hodnocení variant (projektů);
12 - software MS Project;
13 - software MS Project;

Cvičení:
1 - úvod, základní terminologie;
2 - úvod do teorie grafů;
3 - síťový diagram;
4 - časová analýza projektu - CPM;
5 - časová analýza projektu - PERT;
6 - časová analýza projektu - MPM;
7 - simulace;
8 - nákladová analýza projektu;
9 - zdrojová analýza projektu;
10 - vícekriteriální hodnocení variant (projektů);
11 - vícekriteriální hodnocení variant (projektů);
12 - software MS Project;
13 - software MS Project;

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Předmět nemá žádnou prerekvizitu.

Získané způsobilosti

Studenti rozumí základním matematickým metodám používaných při plánování, kontrole a řízení projektů. Jsou schopni v praxi používat program MS Project.

Garanti a vyučující
  • Garanti: doc. RNDr. Jana Klicnarová, Ph.D.
  • Přednášející: Mgr. Michal Houda, Ph.D., doc. RNDr. Jana Klicnarová, Ph.D.
  • Cvičící: Mgr. Michal Houda, Ph.D., doc. RNDr. Jana Klicnarová, Ph.D.
Literatura
  • HILLIER F. S., LIEBERMAN G. J. Introduction to Operations Research. New York: McGraw-Hill, 2010. ISBN 978-007-132483-0.
  • TZENG, G., HUANG, J. Multiple Attribute Decision Making: Methods and Applications. Boca Raton, FL: CRC Press, 335 s., 2001. ISBN 978-1-4398-6157-8.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming)

Hodnotící metody

Kombinovaná zkouška, Test

Stáhnout jako PDF