Vyrovnávací seminář z pravděpodobnosti

Zkratka předmětu KMI/VSPR
Název předmětu Vyrovnávací seminář z pravděpodobnosti
Akademický rok 2020/2021
Pracoviště / Zkratka KMI/VSPR
Název Vyrovnávací seminář z pravděpodobnosti
Akreditováno/Kredity Ano/2
Rozsah hodin Cvičení 2 HOD/TYD
Vyučovací jazyk čeština
Nahrazovaný předmět
Vyloučené předměty
Podmiňující
Způsob zakončení Zápočet
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ne
Vyučovaný semestr Zimní
Cíle předmětu (anotace)

Semináře jsou založeny na samostatné práci při řešení typových příkladů a s cílem připravit studenta pro úspěšné absolvování předmětu Teorie pravděpodobnosti a statistika 1.
Na jednotlivých seminářích se posluchači prakticky seznámí s principy počítání s pravděpodobností. Společně či samostatně jsou počítány typové příklady z pravděpodobnosti.

Požadavky na studenta

Požadavky k zápočtu:
Semináře jsou založeny na samostatné práci při řešení typových příkladů. Pro splnění zápočtu je třeba úspěšně absolvovat v průběhu semestru 8 krátkých zápočtových testů a získat z nich v průměru alespoň 50 % bodů.

Obsah

1. Úvod. Obsah a cíle kurzu. Doplňující příklady k náhodnému jevu, práce s jevy.
2 - 3. Příklady pravděpodobnosti: výpočet pravděpodobností jevů, podmíněná pravděpodobnosti, nezávislost jevů.
4 - 5. Výpočty s diskrétní náhodnou veličinou, distribuční funkce, střední hodnota, rozptyl.
6 - 7. Výpočty se spojitou náhodnou veličinou, hustota, distribuční funkce, střední hodnota, rozptyl.
8 - 9. Deskriptivní statistika. Grafické znázornění souboru (histogramy, krabicové grafy,. . . ). Popisné statistiky pro spojitá, nominální a ordinální data.
10. Výpočty kvantilů rozdělení.
11. Jednovýběrový t-test doplňující příklady (jednostranné a oboustranné alternativy).
12 - 13. Testy ze dvou výběrů (párový a dvouvýběrový t-test, jednostranné a oboustranné alternativy).

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Předmět nemá žádnou prerekvizitu.

Získané způsobilosti

Studenti rozumí základním principům pravděpodobnosti a popisné statistiky.

Garanti a vyučující
  • Garanti: Mgr. Michal Houda, Ph.D.
  • Cvičící: Ing. Ilona Berková, RNDr. et PhDr. Jan Fiala, Ph.D., Mgr. Michal Houda, Ph.D.
Literatura
  • Likeš, J., Machek, J. Počet pravděpodobnosti. SNTL, Praha, 1987.
  • Florescu, I., Tudor, C. Handbook of probability. New Jersey: John Wiley &Sons, 2014. ISBN 978-0-470-64727-1.
  • Anděl, J. Statistické metody. Praha: Matfyzpress, 2007.
Vyučovací metody

Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming), Demonstrace, Laboratorní práce

Hodnotící metody

Test

Stáhnout jako PDF