Vybrané statistické metody

Zkratka předmětu KMI/VSM
Název předmětu Vybrané statistické metody
Akademický rok 2020/2021
Pracoviště / Zkratka KMI/VSM
Název Vybrané statistické metody
Akreditováno/Kredity Ano/0
Rozsah hodin
Vyučovací jazyk čeština
Nahrazovaný předmět
Vyloučené předměty
Podmiňující
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ne
Vyučovaný semestr ZimníLetní
Cíle předmětu (anotace)

Cílem předmětu je rozšířit znalosti statistických metod, získané při magisterském studiu. Obsah předmětu je zaměřen tak, aby si studenti DSP osvojili a naučili se samostatně používat složitější metody analýzy dat. Důraz je kladen na správnou interpretaci výsledků.
V průběhu jednotlivých lekcí budu představeny metody jako je regresní analýza a diagnostické metody související s regresní analýzou, základní analýza časových řad, zobecnělé lineární modely (logistická regrese a Poissonova regrese), analýza hlavních komponent, metody shlukové analýzy, diskriminační analýza a vícerozměrná analýza rozptylu

Požadavky na studenta

Požadavky ke zkoušce:
K vykonání písemné části zkoušky je nutno vyřešit zadané příklady a pojednat na dané téma.

Obsah

1 - regresní analýza a diagnostické metody související s regresní analýzou,
2 - základní analýza časových řad
3 - zobecnělé lineární modely (logistická regrese a Poissonova regrese)
4 - analýza hlavních komponent
5 - metody shlukové analýzy
6 - diskriminační analýza a vícerozměrná analýza rozptylu

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Výhodou je absolvování některého ze základních kurzů statistiky (STAT, TPS nebo STATA).

Získané způsobilosti

Studenti rozumí základním principům vybraných statistických metod a jsou schopni samostatně provádět statistickou analýzu dat.

Garanti a vyučující
  • Garanti: prof. RNDr. Pavel Tlustý, CSc.
Literatura
  • Hebák, P., Hustopecký, J.:. Průvodce moderními statistickými metodami, SNTL, Praha, 293s. 1990.
  • Hendl, J. Přehled statistických metod zpracování dat. Praha: Portál, 2006. ISBN 80-7367-123-9.
  • Anděl, J. Statistické metody 3. vyd., Praha, Marfyzpress.2003.ISBN 80-86732-08-8.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Práce s textem (učebnicí, knihou), Demonstrace

Hodnotící metody

Stáhnout jako PDF