Vyrovnávací matematický seminář

Zkratka předmětu KMI/VMS
Název předmětu Vyrovnávací matematický seminář
Akademický rok 2020/2021
Pracoviště / Zkratka KMI/VMS
Název Vyrovnávací matematický seminář
Akreditováno/Kredity Ano/2
Rozsah hodin Cvičení 2 HOD/TYD
Vyučovací jazyk čeština
Nahrazovaný předmět
Vyloučené předměty
Podmiňující
Způsob zakončení Zápočet
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ne
Vyučovaný semestr Zimní
Cíle předmětu (anotace)

Předmět probíhá paralelně s předmětem Matematika 1 a je koncipován jako propedeutika lineární algebry a matematické analýzy. Je zaměřen zejména na odstranění technických nedostatků a potíží objevujících se při studiu povinného předmětu Matematika 1 na všech oborech studia EF JU.

Požadavky na studenta

Požadavky pro získání zápočtu: aktivní účast na cvičeních, vypracování týmových úkolů

Obsah

1. Úvod do lineární algebry: vektory, operace s vektory, norma, skalární a vektorový součin.
2. Lineární kombinace, lineární obal a báze vektorového prostoru.
3. Lineární transformace a matice, násobení matic jako složení transformací.
4. Determinant matice.
5. Inverzní matice jako inverzní transformace. Hodnost matice.
6. Soustavy lineárních rovnic, Gaussova eliminační metoda.
7. Relace, zobrazení, funkce. Složená zobrazení, inverzní funkce.
8.-9. Elementární funkce a jejich vlastnosti: lineární, kvadratické, mocninné funkce. Exponenciální a logaritmické funkce.
10.-11. Posloupnosti a řady: aritmetická a geometrická posloupnost, limita posloupnosti, nekonečné řady, konvergence.
12.-13. Aplikace lineární algebry a matematické analýzy v ekonomických úlohách.

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Předmět nemá žádnou prerekvizitu.

Získané způsobilosti

Student chápe základní pojmy a užívá základní algoritmy lineární algebry a teorie funkcí.

Garanti a vyučující
  • Garanti: RNDr. Marika Hrubešová, Ph.D.
  • Cvičící: RNDr. Marika Hrubešová, Ph.D., Mgr. Petr Chládek, Ph.D., Mgr. Klára Vocetková
Literatura
  • Nýdl a kol. MATEMATIKA 1 - Úlohy, otázky, aplikace. 2015.
  • Činčurová, L., Kafková, M. VYBRANÉ KAPITOLY ZE STŘEDOŠKOLSKÉ MATEMATIKY.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž)

Hodnotící metody

Analýza výkonů studenta

Stáhnout jako PDF