Tvorba a softwarová podpora projektů

Zkratka předmětu KMI/TSPP
Název předmětu Tvorba a softwarová podpora projektů
Akademický rok 2020/2021
Pracoviště / Zkratka KMI/TSPP
Název Tvorba a softwarová podpora projektů
Akreditováno/Kredity Ano/6
Rozsah hodin Přednáška 2 HOD/TYD Cvičení 2 HOD/TYD
Vyučovací jazyk čeština
Nahrazovaný předmět
Vyloučené předměty
Podmiňující
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ano
Vyučovaný semestr Zimní
Cíle předmětu (anotace)

Cílem předmětu je seznámit studenty se základními technikami řízení projektů (teorie grafů, metody síťové analýzy) a vybraným softwarem pro řízení projektů. Jedná se o předmět s matematickým základem a s možnostmi praktických aplikací v oblasti plánování a řízení projektů.

Požadavky na studenta

Požadavky k zápočtu:
Zpracování vlastního projektu v programu MS Project.

Požadavky ke zkoušce:
Zkouška má dvě části. V první z nich studenti prokáží teoretické znalosti exaktních metod pro plánování, kontrolu a řízení projektů. V druhé části zkoušky proběhne diskuze k vlastnímu zpracovanému projektu. Celková známka je určena na základě výsledků obou částí zkoušky.

Obsah

Přednášky:
1 - úvod, základní terminologie;
2 - úvod do teorie grafů;
3 - síťový diagram;
4 - časová analýza projektu - CPM;
5 - časová analýza projektu - PERT;
6 - časová analýza projektu - MPM;
7 - simulace;
8 - nákladová analýza projektu;
9 - zdrojová analýza projektu;
10 - vícekriteriální hodnocení variant (projektů);
11 - vícekriteriální hodnocení variant (projektů);
12 - software MS Project;
13 - software MS Project;

Cvičení:
1 - úvod, základní terminologie;
2 - úvod do teorie grafů;
3 - síťový diagram;
4 - časová analýza projektu - CPM;
5 - časová analýza projektu - PERT;
6 - časová analýza projektu - MPM;
7 - simulace;
8 - nákladová analýza projektu;
9 - zdrojová analýza projektu;
10 - vícekriteriální hodnocení variant (projektů);
11 - vícekriteriální hodnocení variant (projektů);
12 - software MS Project;
13 - software MS Project;

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Předmět nemá žádnou prerekvizitu.

Získané způsobilosti

Studenti rozumí základním matematickým metodám používaných při plánování, kontrole a řízení projektů. Jsou schopni v praxi používat program MS Project.

Garanti a vyučující
  • Garanti: Ing. Jana Friebelová, Ph.D.
  • Přednášející: Ing. Jana Friebelová, Ph.D.
  • Cvičící: Ing. Jana Friebelová, Ph.D.
Literatura
  • SVOZILOVÁ, A. Projektový management. Praha, Grada Publishing a.s., 2006.
  • KALIŠ, J. Řídíme projekty s MS Project. Brno, Computer Press, 2003.
  • SMEJKAL, V., RAIS, K. Řízení rizik. Praha, Grada Publishing a.s., 2003.
  • Šubrt, T., Langrová, P. Systémová podpora projektů. Praha: ČZU, 2003. ISBN 80-213-0996-2.
  • FIALA, P. Řízení projektů. VŠE Praha, 2002.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming)

Hodnotící metody

Kombinovaná zkouška, Test

Stáhnout jako PDF