Theory of Probability and Statistics

Zkratka předmětu KMI/TPSA
Název předmětu Theory of Probability and Statistics
Akademický rok 2020/2021
Pracoviště / Zkratka KMI/TPSA
Název Theory of Probability and Statistics
Akreditováno/Kredity Ano/6
Rozsah hodin Přednáška 3 HOD/TYD Cvičení 1 HOD/TYD
Vyučovací jazyk
Nahrazovaný předmět
Vyloučené předměty KMI/KTPS, KMI/TPS
Podmiňující
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ano
Vyučovaný semestr Zimní
Cíle předmětu (anotace)

Předmět seznamuje se základními postupy při zpracování dat. Uvádí posluchače do počtu pravděpodobnosti, věnuje se soustavě popisných charakteristik a základním principům induktivního uvažování.

Požadavky na studenta

Požadavky k zápočtu:
Podmínkou získání zápočtu je aktivní účast na cvičení.

Požadavky ke zkoušce:
Zkouška je písemná a ústní.

Obsah

1. Pravděpodobnost
2. Náhodná veličina
3. Diskrétní náhodná veličina
4. Spojitá náhodná veličina
5. Náhodný vektor
6. Centrální limitní věta
7. Zpracování dat
8. Náhodný výběr
9. Intervalové odhady
10. - 11. Testování hypotéz
12. Anova
13. Korelační analýza
14. Lineární regrese

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Předmět nemá žádnou prerekvizitu.

Získané způsobilosti

Studenti rozumí základním principům statistických metod a pravděpodobnosti. Jsou schopni provádět testování hypotéz a regresní analýzu.

Garanti a vyučující
  • Garanti: doc. RNDr. Tomáš Mrkvička, Ph.D.
  • Přednášející: Mgr. Michal Houda, Ph.D., doc. RNDr. Tomáš Mrkvička, Ph.D.
  • Cvičící: Ing. Ilona Berková, Mgr. Michal Houda, Ph.D., doc. RNDr. Tomáš Mrkvička, Ph.D., doc. Ing. Michael Rost, Ph.D.
Literatura
  • Newbold, P., Clarlson, W., Thorne, B. Statistics for Business and Economics. Prentice Hall, 2010. ISBN 10:0-13-507248-4.
  • Sokal, R. R. and Rohlf, F. J. (1981) Biometry, 2nd ed. Freeman & Comp., San Francisco.
  • Zar, J. H. (2009) Biostatistical analysis, 5th. ed. Prentice-Hall, Englewood Cliffs, N. J.
  • Available at: http://bookboon.com/cs/ucebnice/statistika/statistics-for-business-and-economics.
  • Fernandes, M. Statistics for Business and Economics. Ventures Publishing Aps., 2011. ISBN 978-87-7681-481-6.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž)

Hodnotící metody

Kombinovaná zkouška

Stáhnout jako PDF