SZZ Kvantitativní metody v ekonomii

Zkratka předmětu KMI/SZKEN
Název předmětu SZZ Kvantitativní metody v ekonomii
Akademický rok 2020/2021
Pracoviště / Zkratka KMI/SZKEN
Název SZZ Kvantitativní metody v ekonomii
Akreditováno/Kredity Ano/0
Rozsah hodin
Vyučovací jazyk čeština
Nahrazovaný předmět
Vyloučené předměty
Podmiňující KMI/CSTAE, KMI/KSTAE, KMI/STATE, KMI/CENM, KMI/ENM, KMI/YENM, KMI/CRM1, KMI/MDT, KMI/RM1
Způsob zakončení Státní závěrečná
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ne
Vyučovaný semestr ZimníLetní
Cíle předmětu (anotace)

Náplní daného předmětu je státní závěrečná zkouška z oblasti kvantitativních metod v ekonomii. Posluchač by měl v rámci státní zkoušky prokázat znalost různých kvantitativních metod a přístupů uplatnitelných v ekonomii, a to jak při analýze dat, tak i v průběhu rozhodovacího procesu. První část zkušebních okruhů tematicky pokrývá problematiku statistické analýzy dat a časových řad, druhá část pak sestává z oblasti rozhodovacích modelů.

Požadavky na studenta

Student musí prokázat znalost uceleného přehledu základních pojmů a principů z oblastí analýzy dat a rozhodovacích modelů. Musí reagovat na konkrétní dotazy a základní teoretické poznatky aplikovat na příkladech z praxe.

Obsah

Zkušební okruhy
1) Pravděpodobnost, způsoby popisu náhodné veličiny, rozdělení náhodných veličin,
2) Testování statistických hypotéz vybrané parametrické a neparametrické testy
3) Regresní a korelační analýza, princip, maticové vyjádření, předpoklady, diagnostika modelu, inference, predikce.
4) Testy pro posouzení shody s rozdělením
5) Analýza kategoriálních dat, základní zpracování kategoriálních dat, testy nezávislosti, testy symetrie
6) Logistická regrese.
7) Metody shlukové analýzy, klasifikace metod shlukové analýzy,pojem vzdálenosti, metriky, vybrané hierarchické algoritmy.
8) Vizualizace dat
9) Užitková funkce - ordinální, kardinální - konstrukce, vlastnosti. Užitková funkce peněz (za rizika). Konstrukce, odhad parametrů.
10) Rozhodování za nejistoty. Přístupy, výhody, nevýhody.
11) Rozhodování za rizika. Přístupy, výhody, nevýhody.
12) Apriorní a aposteriorní pravděpodobnosti, cena experimentu, cena dokonalé informace.
13) Rozhodovací stromy a jejich využití.
14) Optimalizace portfolio, Markowitzův model, přístup podle scénářů.
15) Základní principy teorie her, jednomaticové hry, dvoumaticové hry.
16) Využití teorie her v teorii oligopolů.

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Student zná základní pojmy, teoretické principy a metody používané při rozhodovacím procesu a při analýze dat. Předpokládáme, že student v průběhu studia absolvoval kurzy zaměřené na základní statistickou metodologii, rozšiřující kurz zaměřený na analýzu dat (TPS nebo KTPS, STATE nebo KSTAE) a dále kurz zaměřený na modely související s rozhodovací teorií (RM2 nebo KRM2, MDT nebo KMDT)

Získané způsobilosti

Student zná základní pojmy, teoretické principy a metody používané při analýze dat a dokáže uplatnit kvantitativní přístup při svém rozhodování. Získané teoretické znalosti je schopen uplatnit v praxi.

Garanti a vyučující
Literatura
 • Hendl, J. Přehled statistických metod zpracování dat. Praha: Portál, 2006. ISBN 80-7367-123-9.
 • Maindonald, J., Braun, J. Data Analysis and Graphics Using R. Cambridge : Cambridge University Press, 2003. ISBN 0-521-81336-0.
 • PITEL, J. a kol. Ekonomicko-matematické metódy. Bratislava, Príroda, 1988.
 • HILLIER F. S., LIEBERMAN G. J. Introduction to Operations Research. New York: McGraw-Hill, 2010. ISBN 978-007-132483-0.
 • Dalgaard P. Introductory Statistics with R. Springer, 2002. ISBN 0-387-95475-9.
 • Meloun, M., Militký, J. Kompendium statistického zpracování dat. Praha : Academia. 982 s., 2006.
 • Gros, I. Kvantitativní metody v manažerském rozhodování. Praha: Grada Publishing, 2003. ISBN 80-247-0421-8.
 • Faraway, J. Linear Models with R. Boca Raton : Chapman & Hall/CRC, FL, 2004. ISBN 1-584-88425-8.
 • Venables, W., N., Ripley, B.D. Modern Applied Statistics with S. New York : 4th ed, 2002. ISBN 0-387-95457-0.
 • VANĚČKOVÁ, E. Rozhodovací modely II. ZF JU České Budějovice, 1998.
 • FRIEBELOVÁ, J., KLICNAROVÁ, J. Rozhodovací modely pro ekonomy. EF JU, České Budějovice, 2007.
 • Anděl, J. Statistické metody 3. vyd., Praha, Marfyzpress.2003.ISBN 80-86732-08-8.
 • Maňas, M. Teorie her a její aplikace. Praha, SNTL, 1991.
Vyučovací metody

Hodnotící metody

Ústní zkouška

Stáhnout jako PDF