SZZ Kvantitativní metody v ekonomii

Zkratka předmětu KMI/SZKE
Název předmětu SZZ Kvantitativní metody v ekonomii
Akademický rok 2020/2021
Pracoviště / Zkratka KMI/SZKE
Název SZZ Kvantitativní metody v ekonomii
Akreditováno/Kredity Ano/0
Rozsah hodin
Vyučovací jazyk čeština
Nahrazovaný předmět
Vyloučené předměty
Podmiňující KMI/STATE, KMI/KSCHO, KMI/RM2, KMI/SCHMO
Způsob zakončení Státní závěrečná
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ne
Vyučovaný semestr ZimníLetní
Cíle předmětu (anotace)

Náplní daného předmětu je státní závěrečná zkouška z oblasti kvantitativních metod v ekonomii. Posluchač by měl v rámci státní zkoušky prokázat znalost různých kvantitativních metod a přístupů uplatnitelných v ekonomii, a to jak při analýze dat, tak i v průběhu rozhodovacího procesu. První část zkušebních okruhů tematicky pokrývá problematiku statistické analýzy dat a časových řad, druhá část pak sestává z oblasti rozhodovacích modelů.

Požadavky na studenta

Student musí prokázat znalost uceleného přehledu základních pojmů a principů z oblastí analýzy dat a rozhodovacích modelů. Musí reagovat na konkrétní dotazy a základní teoretické poznatky aplikovat na příkladech z praxe.

Obsah

Zkušební okruhy
1) Pravděpodobnost, způsoby popisu náhodné veličiny, rozdělení náhodných veličin,
2) Testování statistických hypotéz vybrané parametrické a neparametrické testy
3) Regresní a korelační analýza, princip, maticové vyjádření, předpoklady, diagnostika modelu, inference, predikce.
4) Testy pro posouzení shody s rozdělením
5) Analýza kategoriálních dat, základní zpracování kategoriálních dat, testy nezávislosti, testy symetrie
6) Logistická regrese.
7) Metody shlukové analýzy, klasifikace metod shlukové analýzy,pojem vzdálenosti, metriky, vybrané hierarchické algoritmy.
8) Vizualizace dat
9) Markovské řetězce - klasifikace, typy.
10) Markovské řetězce - příklady využití.
11) Markovské řetězce - využití lineárního programování, optimální strategie.
12) Teorie zásob - deterministické modely.
13) Teorie zásob - stochastické modely.
14) Teorie zásob - praktické využití.
15) Teorie front - základní principy.
16) Teorie front - praktické využití.

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Statistické metody v ekonomii (STATE), Rozhodovací modely II (RM2)

Získané způsobilosti

Student zná základní pojmy, teoretické principy a metody používané při analýze dat a dokáže uplatnit kvantitativní přístup při svém rozhodování. Získané teoretické znalosti je schopen uplatnit v praxi.

Garanti a vyučující
Literatura
  • Hendl J. Přehled statistických metod zpracování dat. Praha: Portál, 2006. ISBN 80-7367-123-9.
  • Kořenář, V. Stochastické procesy. Praha: VŠE, 2002.
  • Meloun, M., Militký J. Zpracování experimentálních dat. Praha : Plus, 1994.
  • Maindonald, J., Braun, J. Data Analysis and Graphics Using R. Cambridge : Cambridge University Press, 2003. ISBN 0-521-81336-0.
  • HILLIER F. S., LIEBERMAN G. J. Introduction to Operations Research. New York: McGraw-Hill, 2010. ISBN 978-007-132483-0.
  • Dalgaard P. Introductory Statistics with R. Springer, 2002. ISBN 0-387-95475-9.
  • Gros, I. Kvantitativní metody v manažerském rozhodování. Praha: Grada Publishing, 2003. ISBN 80-247-0421-8.
  • Faraway, J. Linear Models with R. Boca Raton : Chapman & Hall/CRC, FL, 2004. ISBN 1-584-88425-8.
  • Venables, W., N., Ripley, B.D. Modern Applied Statistics with S. New York : 4th ed, 2002. ISBN 0-387-95457-0.
  • Hebák, P. Pravděpodobnostní rozhodování v ekonomických situacích. Praha, VŠE, 1998.
Vyučovací metody

Hodnotící metody

Ústní zkouška

Stáhnout jako PDF