SZZ Informační systémy

Zkratka předmětu KMI/SZIS1
Název předmětu SZZ Informační systémy
Akademický rok 2020/2021
Pracoviště / Zkratka KMI/SZIS1
Název SZZ Informační systémy
Akreditováno/Kredity Ano/0
Rozsah hodin
Vyučovací jazyk čeština
Nahrazovaný předmět
Vyloučené předměty
Podmiňující KMI/ISPA, KMI/PINS, UAI/617
Způsob zakončení Státní závěrečná
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ne
Vyučovaný semestr ZimníLetní
Cíle předmětu (anotace)

Cílem státní závěrečné zkoušky je zjištění obecných znalostí v oblasti informatiky v rozsahu vyučovaném na Ekonomické fakultě Jihočeské university s přihlédnutím zejména ke znalostem z předmětů: Podnikové informační systémy II., Informační a znalostní systémy, Strategie a řízení informačních systémů.

Požadavky na studenta

Absolvování výuky informatických předmětů v rozsahu vyučovaném na Fakultě ekonomiky Jihočeské univerzity, zejména Podnikových informačních systémů, Informačních a znalostních systémů, Strategie a řízení informačních systémů včetně zpracování diplomové práce.

Obsah

Okruhy:
1. Základní principy aplikací typu ERP, popis funkcionality jednotlivých modulů
2. Objasnění vazeb ERP na další podnikové aplikace
4. Aktuální situace a trendy na trhu ERP
5. Řízení IS, organizační a právní aspekty implementace podnikového IS
6. Přístupy k hodnocení efektů IS
7. Role IS v manažerské praxi. provoz informačního systému a zajištění jeho efektivity
8. Pohledy na informační systém, komponenty
9. Základní modely architektury podnikového informačního systému
10. Standardizace a mezinárodní normy (ITIL COBIT, ?), rizika zavádění informačních technologií v podniku
11. Problematika systémové integrace, strategické řízení informačních systémů - globální strategie, modely, vyhodnocení, principy strategického řízení IS, přínosy IS, efektivita, ukazatelé, finanční ukazatele
12. Řízení bezpečnosti informačních systémů, standardy
13. Úvod do znalostního managementu, definice pojmů znalosti a znalostní management, definování role a možností znalostního managementu v moderní organizaci.
14. Perspektivy a vzájemné sbližování informačních a znalostních systémů. Globalizace poznání.
15. Popis vybraných technik pro získávání znalostí, seznam pojmů a jejich významů, seznam rolí, nástroje a postupy
16. Modelování znalostí, syntaxe, sémantika, sémantický web, validace a verifikace znalostních modelů
17. Znalostní technologie v prostředí Internetu, její použití v organizace, znalostní aplikace na webu, kritické faktory jejich úspěchu a znalostní modely.
18. Implementace principů znalostního managementu v organizaci, znalostní ekonomika, nástroje a technologie

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Podnikové informační systémy II (PDIS2), Informační a znalostní systémy (IZS), Strategie a řízení informačních systémů (SRIS)

Získané způsobilosti

Všeobecné znalosti v oblasti informatiky v rozsahu vyučovaném na Fakultě ekonomiky Jihočeské univerzity, zejména s ohledem na znalosti z předmětů:. Podnikové informační systémy II, Informační a znalostní systémy , Strategie a řízení informačních systémů.

Garanti a vyučující
Literatura
  • CHLAPEK, D., V. ŘEPA a I. STANOVSKÁ. Analýza a návrh informačních systémů. Praha, 2011.
  • OLEJ, V. a P. PAVEL. Expertní a znalostní systémy v managementu. Expertní systémy: distanční opora. Vyd. 1. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2004.
  • Basl, J. Podnikové informační systémy: podnik v informační společnosti. 2. vyd. Praha: Grada, 2008. ISBN 978-80-247-2279-5.
  • MERUNKA, V., J. POLÁK a A. CARDA. Umění systémového návrhu. 2002.
  • BUREŠ, V. Znalostní management a proces jeho zavádění. Praha: Grada, 2007.
  • KOCH, M. Management informačních systémů. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2010.
  • BRUCKNER, T. a J. VOŘÍŠEK. Outsourcing a jeho aplikace při řízení informačního systému podniku. Praha: Ekopress, 1998.
Vyučovací metody

Hodnotící metody

Ústní zkouška

Stáhnout jako PDF