Statistika regionů

Zkratka předmětu KMI/STATR
Název předmětu Statistika regionů
Akademický rok 2020/2021
Pracoviště / Zkratka KMI/STATR
Název Statistika regionů
Akreditováno/Kredity Ano/4
Rozsah hodin Přednáška 2 HOD/TYD Cvičení 2 HOD/TYD
Vyučovací jazyk čeština
Nahrazovaný předmět
Vyloučené předměty
Podmiňující
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ano
Vyučovaný semestr Zimní
Cíle předmětu (anotace)

Cílem předmětu je osvojit si teoretické základy, podpůrný matematicko-statistický aparát, metodiku a praktické zvládnutí základních výpočtů pro (prostorovou) analýzu sociekonomických aktivit v regionu s pomocí GIS a volně dostupného specializovaného SW (GeoDa, CrimeStat, R).

Požadavky na studenta

Zápočet:
zpracování zápočtových úloh v e-learningovém systému Moodle (minimálně 60% zápočtových úloh, zadaných v kurzu - správně a v požadované kvalitě - nutno odevzdat řešení u všech zadaných úloh, hodnotí se celek)
Zápočty budou udělovány nejdříve 14 dnů před koncem semestru v souladu s opatřením děkana č. 124/2017 článek 15.

Zkouška:
- zkouška písemná a ústní, minimum pro úspěšné splnění písemné části zkoušky (testu): 60% správných odpovědí.
Zkoušky budou vypsány 3 týdny před začátkem zkouškového období v souladu s opatřením děkana č. 124/2017 článek 15.

Obsah

Témata přednášek:
1. Úvod regionální statistika, region, regionalizace.
2. Explorační analýza dat (opakování).
3. Prostorová explorační analýza dat.
4. Prostorová autokorelace globální, lokální charakteristiky.
5. Vybrané metody prostorové statistiky (kvadrantová analýza, analýza nejbližšího souseda, Ripleyho K funkce).
6. Lokalizační modely a GIS.
7. Vícerozměrná statistika 1 (vícenásobná korelační a regresní analýza, kanonická korelační analýza).
8. Vícerozměrná statistika 2 (analýza hlavních komponent, faktorová analýza).
9. Vícerozměrná statistika 3 (diskriminační analýza, korespondenční analýza, vícerozměrné škálování).
10. Analýza interakcí v regionu (gravitační modely).
11. Prostorové regresní modely, geograficky vážená regrese.
12. Závěrečná syntéza.


Cvičení - tématicky navazují na přednášky.

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Prerekvizity: KMI/STATE Statistika pro ekonomy, KMI/GIS1 Geografické informační systémy 1

Získané způsobilosti

Studenti rozumí základním principům statistických metod (klasické i prostorové statistiky), pravděpodobnosti a prostorové analýzy dat, které aplikují při hodnocení aktivit v rámci analýzy regionů. Tyto metody dokáží synteticky spojit s vhodnými nástroji GIS a volně dostupného SW pro prostorovou analýzu dat a provádět tak komplexní analýzu regionu.

Garanti a vyučující
  • Garanti: doc. RNDr. Renata Klufová, Ph.D.
  • Přednášející: doc. RNDr. Renata Klufová, Ph.D.
  • Cvičící: doc. RNDr. Renata Klufová, Ph.D.
Literatura
  • Klufová, Renata aj. Modelování regionálních procesů. Praha:Alfa Nakladatelství, 2012. ISBN 978-80-87197-53-0.
  • Hebák, P. a kol. Vícerozměrné statistické metody. Prha: Informatorium, 2006. ISBN 80-7333-039-3.
  • Fotheringham, A., S., Brundson, Ch., Charlton, M. Quantitative Geography. Perspective on Spatial Data Analysis. London, 2002. ISBN 0-7619-5948-3.
  • Rogerson, P., A. Statistical Methods for Geography. A student´s Guide. London, 2006. ISBN 1-4129-0796-9.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming), Demonstrace, E-learning

Hodnotící metody

Ústní zkouška, Písemná zkouška

Stáhnout jako PDF