Statistické metody v ekonomii

Zkratka předmětu KMI/STATE
Název předmětu Statistické metody v ekonomii
Akademický rok 2020/2021
Pracoviště / Zkratka KMI/STATE
Název Statistické metody v ekonomii
Akreditováno/Kredity Ano/5
Rozsah hodin Přednáška 3 HOD/TYD Cvičení 1 HOD/TYD
Vyučovací jazyk čeština
Nahrazovaný předmět
Vyloučené předměty
Podmiňující
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ano
Vyučovaný semestr Zimní
Cíle předmětu (anotace)

Kurz má dva hlavní cíle. První spočívá v seznámení studentů s vybranými statistickými metodami, které jsou aplikovatelné při zpracování ekonomických dat. Příkladem může být regresní analýza, vícenásobná regresní analýza, analýza kategoriálních dat, shluková analýza a logistická regrese, vybrané klasifikační metody, posouzení normality. Zároveň bude představena terminologie související s těmito metodami. Druhým cílem je seznámit posluchače s programovacím prostředím R.

Požadavky na studenta

Požadavky k zápočtu:
K vykonání zápočtové písemky je nutno vyřešit nadpoloviční většinu zadaných příkladů.

Požadavky ke zkoušce:
Zkouška je ústní. Student musí prokázat teoretické znalosti probraných témat.

Obsah

Témata přednášek:

1 - úvod do kurzu, zdroje ekonomických dat, statistický software pro analýzu dat;
2 - některé aspekty induktivních statistických metod;
3 - programovací prostředí R, import dat do R;
4 - dvoufaktorová analýza rozptylu, jak provést takovou analýzu v programovacím prostředí R;
5 - neparametrické testy;
6 - testy normality a jak je provést v R;
7 - úvod do analýzy kategoriálních dat;
8- vizualizace kategoriálních dat;
9 - úvod do vícerozměrné analýzy dat, maticová algebra, vícerozměrný t-test;
10 - pojem vzdálenosti; hierarchická shluková analýza;
11 - problematika regresní analýzy, metodologie regresní analýzy;
12 - vybrané klasifikační metody;
13 - logistická regrese;

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Prerekvizity: Teorie pravděpodobnosti a statistika 2/Theory of Probability and Statistics 2

Získané způsobilosti

Studenti rozumí základním principům pokročilých statistických metod. Jsou schopni využívat programovací prostředí R.

Garanti a vyučující
  • Garanti: doc. RNDr. Tomáš Mrkvička, Ph.D.
  • Přednášející: Mgr. Michal Houda, Ph.D., doc. RNDr. Tomáš Mrkvička, Ph.D., doc. Ing. Michael Rost, Ph.D.
  • Cvičící: Mgr. Michal Houda, Ph.D., doc. RNDr. Tomáš Mrkvička, Ph.D., doc. Ing. Michael Rost, Ph.D.
Literatura
  • Meloun,M. Statistická analýza vícerozměrných dat v příkladech. Academia: Praha, 2017.
  • Hindls, R. a kol. Statistika v ekonomii. Praha: Professional Publishing, 2018. ISBN 978-80-88260-09.
  • De Vries, Andrie; Meys, Joris. R for dummies. 2nd edition. Hoboken, NJ : John Wiley & Sons, Inc., 2015. ISBN 978-1-119-05580-8.
  • Crawley, Michael J. The R book. 2nd ed. Hoboken : Wiley, 2013. ISBN 978-0-470-97392-9.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming), Práce s multimediálními zdroji (texty, internet, IT technologie), Blended learning

Hodnotící metody

Kombinovaná zkouška, Test

Stáhnout jako PDF