Strategie a řízení informačních systémů

Zkratka předmětu KMI/SRIS
Název předmětu Strategie a řízení informačních systémů
Akademický rok 2020/2021
Pracoviště / Zkratka KMI/SRIS
Název Strategie a řízení informačních systémů
Akreditováno/Kredity Ano/4
Rozsah hodin Přednáška 2 HOD/TYD
Vyučovací jazyk čeština
Nahrazovaný předmět
Vyloučené předměty
Podmiňující
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ano
Vyučovaný semestr ZimníLetní
Cíle předmětu (anotace)

Předmět podává studentům ucelenou představu o všech aspektech řízení podnikové informatiky a o práci s informačními systémy v organizaci. Popisuje fáze jejich výběru až po fázi jejich běžného provozu. Cílem předmětu je podat aktuální a co možná nejucelenější přehled o trendech v oblasti řízení informačních technologií a systémů. Studenti by měli znát základní metody a nástroje řízení informačních technologií a systémů, měli by být schopni definovat globální strategii v řízení IS, stejně jako strategii informační a kvantifikovat efektivnost informačních systémů a technologií ve firmě.

Požadavky na studenta

Zpracování dílčích úloh, vytvoření semestrálního projektu.

Obsah

Tematické celky:
1. Role IS v manažerské praxi
2. Provoz informačního systému a zajištění jeho efektivity
3. Role manažera informačních systémů
4. Pohledy na informační systém, komponenty
5. Základní modely architektury podnikového informačního systému
6. Řízení projektů IS - projektový management a struktury, fáze, role, činnosti
7. Standardizace a mezinárodní normy (ITIL COBIT, ?)
8. Rizika zavádění informačních technologií v podniku
9. Problematika systémové integrace
10. Strategické řízení informačních systémů - globální strategie, modely, vyhodnocení, principy strategického řízení IS
12. Přínosy IS, efektivita, ukazatelé, finanční ukazatele
13. Řízení bezpečnosti informačních systémů, standardy

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Základní znalosti z oblastí: databáze, podnikové informační systémy, projektování informačních systémů.

Získané způsobilosti

Studenti by měli znát základní metody a nástroje řízení informačních technologií a systémů, měli by být schopni definovat globální strategii v řízení IS, stejně jako strategii informační a kvantifikovat efektivnost informačních systémů a technologií ve firmě.

Garanti a vyučující
  • Garanti: Ing. Petr Hanzal, Ph.D.
  • Přednášející: Ing. Petr Hanzal, Ph.D., Ing. Václav Sabáček, XXX
Literatura
  • PEARLSON, K.E., C.S. SAUNDERS a D.F. GALLETTA. Managing and Using Information Systems: A Strategic Approach. London: Wiley, 2019. ISBN 978-1119560562.
  • Voříšek a kol. Principy a modely řízení podnikové informatiky. Praha: Oeconomica, 2015. ISBN 978-80-245-2086-5.
  • FOTR, J., E. VACÍK, I. SOUČEK, M. ŠPAČEK a S. HÁJEK. Tvorba strategie a strategické plánování: teorie a praxe. Praha: Grada Publishing, 2020. ISBN 978-80-271-2499-2.
  • PICCOLI, Gabriele. Information systems for managers: text and cases. New York: John Wiley, 2012.
  • LAUDON, Kenneth C. a Jane Price LAUDON. Management information systems: managing the digital firm. Hoboken: Pearson, 2018. ISBN 978-0135191798.
  • Voříšek, J. a J. Pour. Management podnikové informatiky. Praha: Professional Publishing, 2012. ISBN 978-80-7431-102-4.
  • Basl, J., & Blažíček, R. Podnikové informační systémy: podnik v informační společnosti. Praha: Grada Publishing, a.s., 2012. ISBN 978-80-247-4307-3.
  • ROLÍNEK, L. a kol.:. Procesní management ? vybrané aspekty. České Budějovice: EF JCU, 2008.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž)

Hodnotící metody

Kombinovaná zkouška

Stáhnout jako PDF