Strategie a řízení informačních systémů

Zkratka předmětu KMI/SRIS
Název předmětu Strategie a řízení informačních systémů
Akademický rok 2019/2020
Pracoviště / Zkratka KMI/SRIS
Název Strategie a řízení informačních systémů
Akreditováno/Kredity Ano/4
Rozsah hodin Přednáška 2 HOD/TYD
Vyučovací jazyk čeština
Nahrazovaný předmět
Vyloučené předměty
Podmiňující
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ano
Vyučovaný semestr ZimníLetní
Cíle předmětu (anotace)

Předmět podává studentům ucelenou představu o všech aspektech řízení podnikové informatiky a o práci s informačními systémy v organizaci. Popisuje fáze jejich výběru až po fázi jejich běžného provozu. Cílem předmětu je podat aktuální a co možná nejucelenější přehled o trendech v oblasti řízení informačních technologií a systémů. Studenti by měli znát základní metody a nástroje řízení informačních technologií a systémů, měli by být schopni definovat globální strategii v řízení IS, stejně jako strategii informační a kvantifikovat efektivnost informačních systémů a technologií ve firmě.

Požadavky na studenta

Zpracování dílčích úloh, vytvoření semstrálního projektu.

Obsah

Tematické celky:
1. Role IS v manažerské praxi
2. Provoz informačního systému a zajištění jeho efektivity
3. Role manažera informačních systémů
4. Pohledy na informační systém, komponenty
5. Základní modely architektury podnikového informačního systému
6. Řízení projektů IS - projektový management a struktury, fáze, role, činnosti
7. Standardizace a mezinárodní normy (ITIL COBIT, ?)
8. Rizika zavádění informačních technologií v podniku
9. Problematika systémové integrace
10. Strategické řízení informačních systémů - globální strategie, modely, vyhodnocení, principy strategického řízení IS
12. Přínosy IS, efektivita, ukazatelé, finanční ukazatele
13. Řízení bezpečnosti informačních systémů, standardy

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Základní znalosti z oblastí: databáze, podnikové informační systémy, projektování informačních systémů.

Získané způsobilosti

Studenti by měli znát základní metody a nástroje řízení informačních technologií a systémů, měli by být schopni definovat globální strategii v řízení IS, stejně jako strategii informační a kvantifikovat efektivnost informačních systémů a technologií ve firmě.

Garanti a vyučující
 • Garanti: Ing. Petr Hanzal, Ph.D.
 • Přednášející: Ing. Petr Hanzal, Ph.D., Ing. Václav Sabáček
Literatura
 • VYMĚTAL, D. Informační systémy v podnicích: teorie a praxe projektování. Praha: Grada, 2009.
 • ROLÍNEK, L. a kol.:. Procesní management ? vybrané aspekty. České Budějovice: EF JCU, 2008.
 • PICCOLI, Gabriele. Information systems for managers: text and cases. New York: John Wiley, 2012.
 • KOCH, M. Management informačních systémů. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2010.
 • Voříšek, J. a J. Pour. Management podnikové informatiky. Praha: Professional Publishing, 2012. ISBN 978-80-7431-102-4.
 • BRUCKNER, T. a J. VOŘÍŠEK. Outsourcing a jeho aplikace při řízení informačního systému podniku. Praha: Ekopress, 1998.
 • Basl, J., & Blažíček, R. Podnikové informační systémy: podnik v informační společnosti. Praha: Grada Publishing, a.s., 2012. ISBN 978-80-247-4307-3.
 • Voříšek a kol. Principy a modely řízení podnikové informatiky. Praha: Oeconomica, 2015. ISBN 978-80-245-2086-5.
 • VOŘÍŠEK, J. Strategické řízení informačního systému a systémové integrace. Praha: Management Press, 2006.
 • Bruckner, T. a kol. Tvorba informačních systémů: principy, metodiky, architektury. Praha: Grada, 2012. ISBN 978-80-247-4153-6.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž)

Hodnotící metody

Kombinovaná zkouška

Stáhnout jako PDF