Stochastické modely v operačním výzkumu

Zkratka předmětu KMI/SCHMO
Název předmětu Stochastické modely v operačním výzkumu
Akademický rok 2020/2021
Pracoviště / Zkratka KMI/SCHMO
Název Stochastické modely v operačním výzkumu
Akreditováno/Kredity Ano/6
Rozsah hodin Přednáška 2 HOD/TYD Cvičení 2 HOD/TYD
Vyučovací jazyk čeština
Nahrazovaný předmět KMI/RM2
Vyloučené předměty
Podmiňující
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ano
Vyučovaný semestr Letní
Cíle předmětu (anotace)

Cílem předmětu je seznámit studenty se základními principy řešení stochastických úloh, s principy modelování rozhodovacích úloh za rizika a nejistoty. Předmět se zaměřuje na využitích teorie markovských procesů, teorie zásob a teorie front.

Požadavky na studenta

Zápočet: V průběhu semestru musí student vyřešit dvě semestrální práce (1. markovské řetězce, 2. teorie zásob a teorie front) na nichž si ověří zvládnutí probírané látky.

Zkouška: Písemná a ústní. V písemné části student řeší úlohy na probíraná témata, v ústní části se prověřuje pochopení látky. Písemnou část musí student napsat na minimálně 50%, aby postoupil k ústní zkoušce. U ústní zkoušky student neuspěje, pokud nezodpoví správně ani jednu ze tří položených otázek.

Obsah

1. Připomenutí základních pojmů a principů z teorie pravděpodobnosti. Pojmu náhodné veličiny, rozdělení, nezávislosti, podmíněnosti.
2. Pojem náhodného procesu, markovského řetězce, pravděpodobnosti přechodů, klasifikace jevů. Příklady využití markovských řetězců.
3. Typy stavů řetězců, periodicita. První čas průchodu.
4. Model markovského rozhodovacího procesu, lineární programování a optimální strategie.
5. Praktické využití markovských řetězců.
6. Úvod a základní pojmy teorie zásob. Jednoduchý příklad praktického využití teorie zásob.
7. Deterministické modely teorie zásob.
8. Základní pojmy a myšlenky stochastických modelů zásob.
9. Řešení vybraných stochastických modelů teorie zásob.
10. Praktické využití modelů teorie zásob.
11. Základní pojmy teorie front, základní příklady využití této teorie.
12. Základní modely teorie front a jejich využití.
13. Praktické příklady užití teorie front.
14. Využití simulačních technik v probírané látce.

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Předmět nemá žádnou prerekvizitu.

Získané způsobilosti

Studenti dokáží pomocí matematických metod zpřehlednit rozhodovací proces a podložit svá rozhodnutí exaktními metodami a to i v situacích, kdy do rozhodovacích procesů vstupuje náhodný prvek.

Garanti a vyučující
  • Garanti: doc. RNDr. Jana Klicnarová, Ph.D.
  • Přednášející: doc. RNDr. Jana Klicnarová, Ph.D.
  • Cvičící: doc. RNDr. Jana Klicnarová, Ph.D.
Literatura
  • Jablonský, J. Operační výzkum: Kvantitativní modely pro ekonomické rozhodování20111. Praha: Grada Publishing, 2011.
  • Kořenář, V. Stochastické procesy. Praha: VŠE, 2002.
  • HILLIER F. S., LIEBERMAN G. J. Introduction to Operations Research. New York: McGraw-Hill, 2010. ISBN 978-007-132483-0.
  • Gros, I. Kvantitativní metody v manažerském rozhodování. Praha: Grada Publishing, 2003. ISBN 80-247-0421-8.
  • Fačevicová, K., Hron, K., & Kunderová, P. Markovovy řetězce a jejich aplikace. Olomouc: Univerzita Palackého, 2018.
  • kol. Matematické modelování. Praha: Professional Publishing, 2012.
  • Hebák, P. Pravděpodobnostní rozhodování v ekonomických situacích. Praha, VŠE, 1998.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming)

Hodnotící metody

Kombinovaná zkouška

Stáhnout jako PDF