Pravděp. rozh. a stochast. modely v eko.

Zkratka předmětu KMI/PRSM
Název předmětu Pravděp. rozh. a stochast. modely v eko.
Akademický rok 2020/2021
Pracoviště / Zkratka KMI/PRSM
Název Pravděpodobnostní rozhodovací a stochastické modely v ekonomice
Akreditováno/Kredity Ano/6
Rozsah hodin Přednáška 2 HOD/TYD Cvičení 2 HOD/TYD
Vyučovací jazyk čeština
Nahrazovaný předmět
Vyloučené předměty
Podmiňující KMI/COV, KMI/KOA, KMI/OA, KMI/OAA, KMI/OV, KMI/OVA, KMI/KTPS, KMI/KTPSA, KMI/TPS, KMI/TPSA, KMI/YTPS
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ano
Vyučovaný semestr ZimníLetní
Cíle předmětu (anotace)

Cílem předmětu je rozvinout u studentů pravděpodobnostní myšlení, seznámit je s pojmem rozhodování za rizika a ukázat principy řešení úloh za rizika a nejistoty, především z oblasti ekonomie. Předmět využije znalostí studentů z předmětů Statistika a Operační analýza a na tomto základě studenty seznámí se stochastickými modely z oblasti operační analýzy.

Požadavky na studenta

Požadavky k zápočtu:
Získání minimálně 18 bodů ze tří zápočtových testů navazujících na zadané řešené úlohy (každý test max. 10 bodů), z každého testu minimálně 5 bodů.

Požadavky ke zkoušce:
Zkouška je písemná a ústní. Písemná část zkoušky obsahuje jednoduché problémy, při jejichž řešení studenti musí prokázat pochopení probírané látky, schopnost aplikovat probírané metody a využít k řešení zadaných úloh vhodný software. Ústní část zkoušky představuje debatu nad zápočtovými pracemi, analýzu písemné části zkoušky a doplňující otázky z dalších témat.

Obsah

Přednášky:
1 - Úvod, základní terminologie, náhodný jev, náhodná veličina, podmíněná pravděpodobnost, Pravděpodobnostní stromy;
2 - Bayesův vzorec a jeho využití. Výběrová a dokonalá informace. Bayesovský přístup k rozhodování;
3 - Rozhodování a riziko, užitková funkce za rizika;
4 - Teorie her - základní pojmy, dominovaná a nedominovaná strategie;
5 - Hry dvou hráčů, antagonistické a neantagonistické konflikty. Nashova rovnováha;
6 - Kooperativní a nekooperativní hry, , ryzí a smíšené strategie;
7 - Grafické řešení her, řešení her pomocí lineárního programování;
8, 9 - Markovovy řetězce (matice pravděpodobností přechodu, výpočet absolutních a limitních pravděpodobností, ergodicita a stacionarita řetězce);
10, 11 - Modely zásob (základní pojmy, deterministické modely, řešení vybraných typů stochastických modelů zásob);
12 - Modely hromadné obsluhy (základní pojmy, výpočet hlavních numerických charakteristik otevřeného systému hromadné obsluhy s jedním kanálem);
13 - Modely obnovy (model obnovy zastarávajícího zařízení a selhávajících jednotek);

Cvičení:
1 - Opakování základních pojmů z pravděpodobnosti;
2 - Pravděpodobnostní stromy;
3 - Bayesův vzorec a jeho využití. . Výběrová a dokonalá informace;
4 - Rozhodování a riziko, užitková funkce za rizika;
5 - 8 - Teorie her;
9, 10 - Markovovy řetězce;
11,12 - Modely zásob;
13 - Modely hromadné obsluhy;

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Studium předmětu Pravděpodobnostní rozhodování a stochastické modely v ekonomice vyžaduje některé znalosti z matematiky, statistiky a operační analýzy.

Získané způsobilosti

Studenti rozumí základním principům pravděpodobnosti, lépe se rozhodují v situacích, v nichž výsledek ovlivňuje náhoda.

Garanti a vyučující
  • Garanti: doc. RNDr. Jana Klicnarová, Ph.D.
Literatura
  • Stevenson, W., J. Introduction to management science. IRWIN Homewood, 1989.
  • Gros, I. Kvantitativní metody v manažerském rozhodování. Praha: Grada Publishing, 2003. ISBN 80-247-0421-8.
  • Anděl, J.:. Matematika náhody, MATFYZPRESS, Praha 2000.
  • Labuer, J., Hušek, R. Operační výzkum. Praha, VŠE, 1990.
  • Hebák, P. Pravděpodobnostní rozhodování v ekonomických situacích. Praha, VŠE, 1998.
  • Vanečková, E. Rozhodovací modely. České Budějovice, 1998.
  • Maňas, M. Teorie her a její aplikace. Praha, SNTL, 1991.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming), Demonstrace

Hodnotící metody

Kombinovaná zkouška, Test

Stáhnout jako PDF