Programování v jazyce Java

Zkratka předmětu KMI/PGJA
Název předmětu Programování v jazyce Java
Akademický rok 2020/2021
Pracoviště / Zkratka KMI/PGJA
Název Programování v jazyce Java
Akreditováno/Kredity Ano/6
Rozsah hodin Přednáška 2 HOD/TYD Cvičení 2 HOD/TYD
Vyučovací jazyk čeština
Nahrazovaný předmět
Vyloučené předměty
Podmiňující
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ano
Vyučovaný semestr Zimní
Cíle předmětu (anotace)

Cílem je naučit posluchače základům objektového programování v jazyce Java a základním programátorským návykům nutným pro absolvování navazujících kurzů.
Obsahem předmětu je zvládnutí základů moderního objektového a událostmi řízeného programovacího jazyku Java. Student zvládne absolvováním kurzu kromě nezbytných pojmů a syntaxe daného jazyka také analýzu, návrh a implementaci základních datových struktur a algoritmů. Pozná a prakticky zvládne základní principy událostmi řízeného programování (interaktivních programů) a to jak na příkladu uživatelských rozhraní, tak na příkladu komunikace jednoduchých komponent (objektů). Vlastnosti, objekty a metody jazyka jsou demonstrovány na jednotlivých příkladech, studenti jsou vedeni k tomu, aby již od počátku sestavovali vlastní programy.

Požadavky na studenta

Požadavky k zápočtu:
Průběžná práce během semestru (testy, domácí úkoly)
Závěrečná semestrální práce (řešení jednoduchého problému)
Závěrečný test

Obsah

Přednášky:
1. Základní seznámení s objekty;
2. Primitivní a referenční datové typy;
3. Ladění programů;
4. Datové struktury (kolekce, mapy a pole);
5. Statické proměnné a metody;
6. Výjimky;
7. Dědičnost a rozhraní;
8. Informatika a aplikovaná informatika;
9. Informační technologie;
10. Komunikační technologie a Internet;
11. Integrace podnikových aplikací;
12. Přehled programovacích jazyků;

Cvičení:
1. Seznámení s vývojovým prostředím;
2. Třídy a instance -- základní seznámení;
3. Volání metod, datové atributy;
4. Použití if v metodách;
5. Datové struktury;
6. Výčtové typy, statické metody a proměnné;
7. Seznámení s rozsáhlejším projektem, úpravy cizího kódu;
8. Návrh vlastní třídy a její začlenění do projektu;
9. Další návrhy na rozšíření projektu, vytváření jar archivů;
10. Statické kontejnery;
11. Výjimky, dědičnost;
12. Dědičnost a polymorfismu;

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Předmět nemá žádnou prerekvizitu.

Získané způsobilosti

Studenti získají základní znalosti objektového programování, a to v jazyce Java. Součástí přednášek jsou i témata, která poskytnou studentům obecný úvod do dalších oblastí informatiky. Získají poznatky, na základě nichž jsou schopni rozvíjet svoje znalosti programování.

Garanti a vyučující
  • Garanti: RNDr. Josef Milota
  • Přednášející: RNDr. Josef Milota, Mgr. Radim Remeš
  • Cvičící: RNDr. Josef Milota, Mgr. Radim Remeš
Literatura
  • BARKER, P. Java Methods for Financial Engineering: Applications in Finance and Investment. London: Springer-Verlag, 2007.
  • Pecinovský, R. Myslíme objektově v jazyku Java 5.0. Grada Publishing, 2004.
  • Barnes, D. J., Kollig, M. Objects First with Java, A practical Introduction using BlueJ. Prentice Hall / Pearson Education, 2006.
  • KATHY SIERRA, B. B. Head First Java. 2005.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming)

Hodnotící metody

Test, Seminární práce

Stáhnout jako PDF