Podnikové informační systémy

Zkratka předmětu KMI/PDIS1
Název předmětu Podnikové informační systémy
Akademický rok 2018/2019
Pracoviště / Zkratka KMI/PDIS1
Název Podnikové informační systémy
Akreditováno/Kredity Ano/6
Rozsah hodin Přednáška 2 HOD/TYD Cvičení 2 HOD/TYD
Vyučovací jazyk čeština
Nahrazovaný předmět KMI/PDIS
Vyloučené předměty
Podmiňující
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ano
Vyučovaný semestr Zimní
Cíle předmětu (anotace)

Kurz poskytuje informace z oblasti vývoje, návrhu a implementace podnikových informačních systémů v jednotlivých částech jejich životního cyklu. Dává přehled o současných IT/ICT systémech a jejich nadstavbách, prvky řešení, systémy pro podporu vrcholového managementu (EIS), systémy APS, znalostní systémy - BI)

Požadavky na studenta

Požadavky k zápočtu:
Zpracování a obhájení zadané seminární práce

Obsah

Přednášky:
1. Úvod do problematiky podnikových informačních systémů;
2. Úvod do problematiky podnikových informačních systémů (PIS); Architektura PIS;
3. Budování podnikových informačních systémů, Životní cyklus , Způsoby pořízení PIS;
4. ERP- Enterprise Resource Planning; popis systémů a jaké činnosti zajišťuje, Významní výrobci ERP systémů;
5. Využití PIS pro v řízení ekonomického procesu, HRM, řízení majetku a správě kritických aktiv;
6. Využití PIS pro v řízení ekonomického procesu - logistika, prodej, CRM;
7. Informační podpora tvorby a řízení dokumentace, workflow. CMS;
8. Systémová integrace, základní pojmy a přístupy;
9. Aplikační architektury IS/ICT, Branžová řešení ERP, Aplikace pro řízení externí vztahů, Podpora E-businessu;
10. Analýzy trhu podnikových IS, rozvojové trendy;
11. Bezpečnost v informačních systémech;
12. Řízení provozu podnikové informatiky, standardy v IS;
13. Analýzy trhu podnikových IS, rozvojové trendy.

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Předpokládá se znalost pojmů v rozsahu předmětu Manažerská informatika.

Získané způsobilosti

Studenti získají základní dovednosti a znalosti potřebné při specifikaci požadavků na informační systém, jeho analýzy, návrhu a implementaci. Studenti by měli být schopni koordinovat činnosti při zavádění podnikových informačních systémů a mít přehled o podnikových informačních systémech na trhu a jejich funkcionalitě.

Garanti a vyučující
 • Garanti: doc. Ing. Ladislav Beránek, CSc.
 • Přednášející: doc. Ing. Ladislav Beránek, CSc., Ing. Petr Hanzal, Ph.D.
 • Cvičící: Ing. Petr Hanzal, Ph.D.
Literatura
 • Weske, M. Business process management: concepts, languages, architectures. New York, 2012. ISBN 978-3-642-28615-5.
 • BRUCKNER, T. Tvorba informačních systémů: principy, metodiky, architektury. Praha: Grada, 2012. ISBN 978-80-247-4.
 • VYMĚTAL, D. Informační systémy v podnicích: teorie a praxe projektování. Praha: Grada, 2009.
 • SOUSA, Kenneth J. a Effy. OZ. Management information systems. Stanford, CT, USA: Cengage Learning, 2015. ISBN 978-1285186139.
 • Voříšek, J. a J. Pour. Management podnikové informatiky. Praha: Professional Publishing, 2012. ISBN 978-80-7431-102-4.
 • Basl, J., & Blažíček, R. Podnikové informační systémy: podnik v informační společnosti. Praha: Grada Publishing, a.s., 2012. ISBN 978-80-247-4307-3.
 • Voříšek a kol. Principy a modely řízení podnikové informatiky. Praha: Oeconomica, 2015. ISBN 978-80-245-2086-5.
 • ROLÍNEK, L. a kol.:. Procesní management ? vybrané aspekty. České Budějovice: EF JCU, 2008.
 • VRANA, I., RICHTA, K. Zásady a postupy zavádění podnikových informačních systémů. Praktická příručka pro podnikové manažery. Praha, Grada, 2005.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming)

Hodnotící metody

Seminární práce

Stáhnout jako PDF