Basic Programming

Zkratka předmětu KMI/OZPG
Název předmětu Basic Programming
Akademický rok 2020/2021
Pracoviště / Zkratka KMI/OZPG
Název Basic Programming
Akreditováno/Kredity Ano/5
Rozsah hodin Přednáška 1 HOD/TYD Cvičení 2 HOD/TYD
Vyučovací jazyk angličtina
Nahrazovaný předmět KMI/ZPG
Vyloučené předměty
Podmiňující
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ano
Vyučovaný semestr Zimní
Cíle předmětu (anotace)

The aim is to teach students the basic knowledge with help of the object oriented programming language C# (.NET platform). Students will learn integrated development environment Microsoft Visual Studio 2010 and acquire basic knowledge of programming on the platform .NET Framework.


Předmět seznámí studenty se základy programování s využítím objektově orientovaného programovacího jazyka C# (platforma .NET). Studenti se naučí pracovat ve vývojovém prostředí Visual Studio 2010 a osvojí si základy programování na platformě .NET Framework.

Požadavky na studenta

Credit Requirements:
Programming partial short tasks, creating a project application. Global success rate minimally 65%.

Examination Requirements:
Students will demonstrate complex knowledge of programming in C#.


Požadavky k zápočtu:
Programování dílčích úložek, vytvoření projektové aplikace. Celková úspěšnost alespoň 65%.

Požadavky ke zkoušce:
Při zkoušce studenti prokáží znalost programování v jazyku C#. Celková známka se určuje na základě výsledků ze zápočtového testu a zkoušky.

Obsah

1 - itroduction, basic terminology
2 - IDE Visual Studio 2010
3 - basic data types, constants, and variables, operators, expresions
4 - scope of variables
5 - compound statement, conditional branching
6 - cycles, iterations
7 - classes, objects
8 - methods, parameters of methods
9 - arrays, collections, array of parameters
10 - inheritance, polymorphism
11 - garbage collection a management of sources
12 - properties, indexed properties
13 - generics, collections, overload of operators
14 - disc filesZákladní témata probíraná na přednáškách jsou zejména:

1 - úvod, základní terminologie
2 - seznámení s vývojovým prostředím Visual Studio 2010
3 - proměnné, operátory, výrazy
4 - rozsah platnosti
5 - rozhodovací příkazy, složené příkazy
6 - opakování a cykly
7 - třídy, objekty
8 - metody, parametry metod
9 - pole a kolekce, pole parametrů
10 - dědičnost, polymorfismus
11 - garbage collection a správa zdrojů
12 - vlastnosti, indexované vlastnosti
13 - generiky, procházení kolekcí, překrytí operátorů
14 - diskové soubory

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

The course has no prerequisities.

Předmět nemá žádnou prerekvizitu.

Získané způsobilosti

The students understand the basics of programming and can use the essential programming techniques. Students are able to analyse problems, set up the appropriate algorithm and create a programme in the C# programming language.

Studenti rozumí základům programování a umí používat základní programovací techniky. Studenti zvládnou analyzovat problém, zvolit správný algoritmus pro jeho řešení a umí jej implementovat v programovacím jazyku C#.

Garanti a vyučující
  • Garanti: doc. Ing. Ladislav Beránek, CSc., Ing. Ludvík Friebel, Ph.D.
  • Přednášející: Mgr. Radim Remeš
  • Cvičící: Mgr. Radim Remeš
Literatura
  • Michaelis, M. Essential C# 7.0, 6th Edition. Bostom, USA: Addison-Wesley Professional, 2018.
  • http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms228593.aspx
  • Deitel, H., Deitel, P. Visual C# How to Program, 6th Edition. Hoboken, New Jersey, USA: Pearson Education, 2016.
  • Jamro, M. C# Data Structures and Algorithms. Birmingham, UK: Packt., 2018.
  • Sarcar, V. Design Patterns in C#: A Hands-on Guide with Real-World Examples. Karnataka, India: Apress, 2018.
  • Nesteruk, D. Design Patterns in .NET: Reusable Approaches in C# and F# for Object-Oriented Software Design. New York, NY (USA): Apress., 2019.
  • Taher, R. Hands-On Object-Oriented Programming with C#. Birmingham, UK: Packt., 2019.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming)

Hodnotící metody

Kombinovaná zkouška, Test

Stáhnout jako PDF