XML - Markup Languages Theory and Pract.

Zkratka předmětu KMI/OXML
Název předmětu XML - Markup Languages Theory and Pract.
Akademický rok 2019/2020
Pracoviště / Zkratka KMI/OXML
Název XML - Markup Languages Theory and Practice
Akreditováno/Kredity Ano/5
Rozsah hodin Přednáška 1 HOD/TYD Cvičení 2 HOD/TYD
Vyučovací jazyk angličtina
Nahrazovaný předmět KMI/XML
Vyloučené předměty
Podmiňující
Způsob zakončení Zápočet
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ne
Vyučovaný semestr Letní
Cíle předmětu (anotace)

Předmět seznámí studenty se základy značkovacích jazyků, zejména XML. Studenti se naučí využívat tyto technologie při tvorbě a správě dokumentů a jejich obsahu, při komunikaci a výměně dat u webových i desktopových aplikací.

Požadavky na studenta

Zpracování dílčích úložek, vytvoření projektové aplikace. Celková úspěšnost alespoň 65 %. Úspěšné absolvování zápočtového testu.

Obsah

Přehled témat:
- Základní pojmy, historie, SGML, XML
- syntaxe XML
- struktura dokumentu
- DTD definice schématu dokumentu
- další stylové jazyky
- formátování dokumentů
- jazyky XPath a XSLT
- dotazovací jazyky nad XML
- tvorba odkazů (XPath, XPointer, XLink)
- aplikace pracující s XML
- tvorba WWW stránek s užitím XML
- technologií založené na XML
- DocBook

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Předmět nemá žádnou prerekvizitu.

Získané způsobilosti

Studenti rozumí základům XML, umí používat formát pro komunikaci, manipulaci a zpracování dat a využívat jej ve webových i desktopových aplikacích.

Garanti a vyučující
  • Garanti: Mgr. Radim Remeš
  • Přednášející: Mgr. Radim Remeš
  • Cvičící: Mgr. Radim Remeš
Literatura
  • EVJEN, Bill et al. Professional XML. Indianapolis, IN: Wiley, 2007. ISBN 0-4717-7777-3.
  • KOSEK, Jiří. XML pro každého: podrobný průvodce. Praha: Grada, 2000. ISBN 80-716-9860-1.
  • HAROLD, Elliotte Rusty. XML 1.1 bible. Indianapolis, IN, 2004. ISBN 0-7645-4986-3.
  • WALSH, Norman a Richard L HAMILTON. DocBook 5: the definitive guide. Sebastopol: O Reilly, 2010. ISBN 978-059-6805-029.
  • HOLZNER, Steven a Jan ŠINDELÁŘ. RSS: automatické doručování obsahu vašich WWW. Brno: Computer Press, 2007. ISBN 978-80-251-1479-7.
  • MLÝNKOVÁ, Irena et al. XML technologie: principy a aplikace v praxi. Praha: Grada, 2008. ISBN 978-80-247-2725-7.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming), Laboratorní práce, E-learning

Hodnotící metody

Analýza výkonů studenta, Test, Seminární práce

Stáhnout jako PDF