Geographic Information Systems 1

Zkratka předmětu KMI/OGIS1
Název předmětu Geographic Information Systems 1
Akademický rok 2020/2021
Pracoviště / Zkratka KMI/OGIS1
Název Geographic Information Systems 1
Akreditováno/Kredity Ano/5
Rozsah hodin Přednáška 2 HOD/TYD Cvičení 2 HOD/TYD
Vyučovací jazyk angličtina
Nahrazovaný předmět KMI/GIS1
Vyloučené předměty
Podmiňující
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ano
Vyučovaný semestr Letní
Cíle předmětu (anotace)

Cíl předmětu: základy práce s prostorovými daty, specifika prostorových dat, základy geoinformatiky a GIS, jednoduché prostorové analýzy v prostředí GIS.

Požadavky na studenta

Požadavky k zápočtu:
Zápočet je podmíněn úspěšným vypracováním semestrálního projektu na zadané téma nebo zadaných úkolů v e-learningovém systému. Zkouška je písemná a ústní.

Požadavky ke zkoušce:
K vykonání písemné části zkoušky je nutno vyřešit nadpoloviční většinu zadaných příkladů.
Zápočet je podmíněn úspěšným vypracováním semestrálního projektu na zadané téma nebo zadaných úkolů v e-learningovém systému. Zkouška je písemná a ústní.

Obsah

Přednášky:
1. Úvod do Geoinformatiky - základní pojmy a principy,
2. Abstrakce a modelování v GIS - topologie, čas, geografická poloha, souřadnicové systémy, kartografická zobrazení,
3. Vektorová data, vektorový datový model, jednoduché prostorové operace - databázové dotazy, měření, buffering,
4. Rastrová data, rastrový datový model, hybridní datové modely
5. Databázové systémy , geodatabáze - návrh a tvorba geoprostorové databáze, vstup dat do GIS, výstup dat z GIS, logické uspořádání a ukádání prostorových dat, kvalita dat a zdroje chyb,
6. Zdroje dat pro GIS - GPS, DPZ, LIDAR apod.
7. Prostorové operace s vektorovými daty - topologické překryvy (overlays),
8. Prostorové operace s rastrovými daty - mapová algebra,
9. Tvorba tematických dat v prostředí GIS,
10. Webovské technologie GIS - WMS, WMF a další,
11. Projekt GIS - fáze projektu,
12. Národní geinformační infrastruktura, Open GIS, zdroje dat.

Cvičení:
Tématicky navazují na přednášky - práce se softwarem ArcGIS 10 a Quantum GIS.

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Znalost základních ukazatelů deskriptivní statistiky (aritmetický průměr, modus, medián, směrodatná odchylka apod.), základní matematické dovednosti na úrovni střední školy. Základní počítačové dovednosti.

Získané způsobilosti

Student zná po absolvování předmětu základní typy prostorových dat a jejich specifika, ovládá základní úkony s těmito daty. Ovládá rutinní činnosti v prostředí GIS, jednoduché typy prostorových analýz, základní principy vizualizace dat. Student je také seznámen s nejnovějšími informace v oblasti geoinformatiky a GIS, se zdroji dat a aktuálních informací.

Garanti a vyučující
 • Garanti: doc. RNDr. Renata Klufová, Ph.D.
 • Přednášející: doc. RNDr. Renata Klufová, Ph.D.
 • Cvičící: doc. RNDr. Renata Klufová, Ph.D.
Literatura
 • Hlásny, T. Geografické informačné systémy. Priestorové analýzy. Zvolen, 2007. ISBN 978-80-8093-029-5.
 • http://gis.vsb.cz/publikace/git
 • Tuček, J. GIS - principy a praxe, Computer Press. Praha, 1998. ISBN ISBN 80-7226-091-.
 • http://gis.vsb.cz/publikace/ugis
 • de Smith, M., J., Goodchild, M., F., Longley, P., A. Geospatial Analysis. A Comprehensive Guide to Principles, Techniques and Software Tools. Leicester, 2007. ISBN 1-905886-60-8.
 • Worboys, M. GIS: A Computing Perspective. 2004. ISBN 0-415-28375-2.
 • Allen, D., W. GIS Tutorial II: Spatial Analysis Workbook. Redlands, California, 2009. ISBN 978-1-58948-201-2.
 • Allen, D., W., Coffey, J., M. GIS Tutorial 3: Advanced Workbook. Redlands, California, 2011. ISBN 978-1-58948-207-4.
 • Burrough, P., A, McDonnel, R., A. Principles of Geographical Information Systems. Oxford, 2000. ISBN 0-19-823365-5.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Demonstrace

Hodnotící metody

Kombinovaná zkouška, Test, Seminární práce

Stáhnout jako PDF