Metody zpracování informací 1

Zkratka předmětu KMI/MZI1
Název předmětu Metody zpracování informací 1
Akademický rok 2020/2021
Pracoviště / Zkratka KMI/MZI1
Název Metody zpracování informací 1
Akreditováno/Kredity Ano/3
Rozsah hodin Přednáška 1 HOD/TYD Cvičení 1 HOD/TYD
Vyučovací jazyk čeština
Nahrazovaný předmět KMI/MZI
Vyloučené předměty KMI/IMM, KMI/IMM2, KMI/YIMM, KMI/YIMM2
Podmiňující
Způsob zakončení Zápočet
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ne
Vyučovaný semestr ZimníLetní
Cíle předmětu (anotace)

Předmět je zaměřen na praktické využití informačních technologií s akcentem na přípravu k odborné práci. Má tři součásti, které je možno charakterizovat jako vyhledávání informací, zpracování informací, prezentace informací. Po seznámení s každou oblastí řeší student samostatně řadu dílčích úkolů. V kurzu je využíváno e-learningové prostředí.

Požadavky na studenta

Vypracování cca deseti dílčích úkolů v e-learningovém prostředí.
Závěrečné vystoupení.

Obsah

Témata přednášek:

1 - Pojem informace, zdroje informací;
2 - Primární a sekundární informační zdroje;
3 - Využívání on-line katalogů knihoven;
4 - Bibliografické databáze;
5 - Pravidla citací informačních pramenů, citační SW;
6 - Validita informace, Internet;
7 - Zpracování grafických materiálů;
8 - Zpracování zvuku;
9 - Zpracování videa;
10 - Vizualizace business procesů - tvorba UML dokumentů;
11 - Příprava prezentace ve vhodném softwarovém prostředí.

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Předmět nemá žádnou prerekvizitu.

Získané způsobilosti

Student se orientuje v e-learningovém prostředí. Ovládá praktické dovednosti z oblastí vyhledávání, zpracování a prezentace informací: citační normy, bibliografické databáze, jednoduché úpravy grafických, audio- a video materiálů, tvorba odborného textu, zásady ústní prezentace.

Garanti a vyučující
 • Garanti: RNDr. et PhDr. Jan Fiala, Ph.D.
 • Přednášející: RNDr. et PhDr. Jan Fiala, Ph.D., Mgr. Radim Remeš, Mgr. Klára Vocetková
 • Cvičící: RNDr. et PhDr. Jan Fiala, Ph.D., Mgr. Radim Remeš, Mgr. Klára Vocetková
Literatura
 • Kahn, N.B. Jak efektivně studovat a pracovat s informacemi. Praha: Portál, 2001.
 • Peck, A. Beginning GIMP: From Novice to Professional. Berkeley, CA (USA): Apress, 2009.
 • SEYLER, D.W.:. Doing Research (The Complete Research Paper Guide). New York : McGraw Hill, 1993.
 • MOHIDEEN, H.:. Essential Communication Skills: The Complete Guide to Written and Oral Skills. Pelanduk Publications, 1997.
 • ČMEJRKOVÁ, S. a kol.:. Jak napsat odborný text. Praha : Leda, 1999.
 • Hall, G.M. Jak připravit úspěšnou přednášku. Praha: Galén, 2006. ISBN 80-7262-422-9.
 • Helcl, Z. Jak zvládnout 77 obtížných situací při prezentacích a přednáškách: Osvědčené rady a příklady z praxe. Praha: Grada Publishing, 2013.
 • MILOTA, J. et all. Práce s VTI 1 a 2. České Budějovice: ZF JU, 2000.
 • GRAHAM, F. Primary Language Skills: Written and Oral Communication. 1976.
 • Greenlaw, R. Technical Writing, Presentational Skills, and Online Communication: Professional Tools and. PA (USA): IGI Global, 2012, 2012. ISBN 978-1-4666-0237-3.
 • Satrapa, P.:. WWW pro čtenáře a autory. Neokortex, 1996.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming)

Hodnotící metody

Rozbor produktů pracovní činnosti studenta (technické práce)

Stáhnout jako PDF