Metody výzkumu veřejného mínění

Zkratka předmětu KMI/MVVM
Název předmětu Metody výzkumu veřejného mínění
Akademický rok 2020/2021
Pracoviště / Zkratka KMI/MVVM
Název Metody výzkumu veřejného mínění
Akreditováno/Kredity Ano/3
Rozsah hodin Přednáška 2 HOD/TYD
Vyučovací jazyk čeština
Nahrazovaný předmět
Vyloučené předměty
Podmiňující KMI/TPS, KMI/TPSA
Způsob zakončení Zápočet
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ne
Vyučovaný semestr Letní
Cíle předmětu (anotace)

Předmět seznamuje studenty se zdroji ekonomických dat v ČR, způsoby pořizování primárních dat, příklady statistických výkazů, zakládání (principy navrhování dotazníků) a se základy metodologie zpracování a vyhodnocování dat pro sociální, politické, ekonomické a marketingové výzkumy a výzkumy veřejného mínění.

Požadavky na studenta

Požadavky ke zkoušce:
K vykonání písemné části zkoušky je nutno vyřešit nadpoloviční většinu zadaných příkladů.

Obsah

Témata:
1 - Úvod do kurzu
2 - Historické aspekty výzkumu veřejného mínění
3 - Statistický software; STATISTICA; SPSS; R
4 - Způsoby zjišťování údajů, tvorba dotazníku, doporučení, tazatelé a tazatelské sítě; zdroje ekonomických dat
5 - Výběrové postupy a stanovení velikosti výběrového souboru při VVM
6 - Problematika chybějících údajů; škálování
7 - Zpracování údajů zjištěných ve výběru a jejich vizualizace
8 - Bodové odhady a konstrukce konfidenčních intervalů
9 - Testování hypotéz; vybrané neparametrické testy
10 - Speciální statistické přístupy použitelné při zpracování dat z VVM

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Předmět nemá žádnou prerekvizitu

Získané způsobilosti

Studenti rozumí základním principům probírané látky.

Garanti a vyučující
  • Garanti: doc. Ing. Michael Rost, Ph.D.
  • Přednášející: doc. Ing. Michael Rost, Ph.D.
Literatura
  • Hendl, J. Přehled statistických metod zpracování dat. Praha: Portál, 2006. ISBN 80-7367-123-9.
  • Anděl, J.:. Satistické metody. Praha : MATFYZPRESS, 1993.
  • Simonoff, J.S. Analyzing Categorical Data. New York : Springer, 2003. ISBN 0-387-00749-0.
  • Venables, W., N., Ripley, B.D. Modern Applied Statistics with S. New York : 4th ed, 2002. ISBN 0-387-95457-0.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming)

Hodnotící metody

Kombinovaná zkouška, Test

Stáhnout jako PDF