Manažerské simulace podnik. procesů

Zkratka předmětu KMI/MSPP
Název předmětu Manažerské simulace podnik. procesů
Akademický rok 2020/2021
Pracoviště / Zkratka KMI/MSPP
Název Manažerské simulace podnik. procesů
Akreditováno/Kredity Ano/5
Rozsah hodin Přednáška 2 HOD/TYD Cvičení 1 HOD/TYD
Vyučovací jazyk čeština
Nahrazovaný předmět KOD/MSPP
Vyloučené předměty
Podmiňující
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ano
Vyučovaný semestr ZimníLetní
Cíle předmětu (anotace)

Studenti se seznámí s principy konstrukce simulačních modelů složitých dynamických a pravděpodobnostních podnikových systémů, osvojí si simulační modelování pomocí simulačního programového vybavení a seznámí se s metodologií navrhování simulačních experimentů a statistickou analýzou jejich výsledků.

Požadavky na studenta

Požadavky k zápočtu:
Získání alespoň 8 bodů z 12 ze seminární a samostatné práce, za seminární práci je maximálně 6 bodů, za samostatnou práci je maximálně 6 bodů.

Požadavky ke zkoušce:
Zkouška zaměřená na znalosti z přednášek a základní dovednosti z cvičení. Celková známka je založena na výsledcích seminární práce, samostatné práce a závěrečné zkoušky, která se skládá z písemné a ústní části.

Obsah

Témata přednášek:
1. Simulační modely, jejich specifické vlastnosti, srovnání s analytickými modely, klasifikace modelů, využití simulace podnikové praxi, metoda Monte Carlo.
2. Variabilita podnikových procesů, možností jejího modelování. Generování náhodných čísel, lineární kongruenční generátory, testy náhodnosti, generování hodnot náhodných veličin.
3. Dynamické vlastností systémů, simulace diskrétních událostí.
4. Navrhování simulačních experimentů, metoda replikační, metoda skupinových průměrů, metoda regenerativní, statistická analýza výsledků, metody redukce rozptylu.
5. Srovnání systémů, optimalizace. Systémová dynamika, Markovovy procesy.
6. Příklady aplikace simulace. Zásobování, logistika, hromadná obsluha, řízení projektů.
7. Simulační software, simulační systémy @RISK a SIMUL8.

Témata cvičení
1. Úvod do kursu, hodnocení, základní terminologie.
2. Metoda Monte Carlo a Latin Hypercube.
3. Modelování variability.
4. Generování hodnot náhodných veličin.
5. Testy náhodnosti.
6. Zadání seminární práce.
7. Dynamické vlastnosti systémů.
8. Navrhování simulačních experimentů
9. Simulační modely v zásobování a logistice
10. Simulační modely v hromadné obsluze
11. Simulační modely v oblasti řízení projektů
12. Simulace v oblasti managementu jakosti
13. Statistické vyhodnocování výsledků poskytovaných simulačními modely
14. Samostatná práce a hodnocení seminární práce.

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Prerekvizita: KMI/TPS1, KMI/ TPS1A Teorie pravděpodobnosti a statistika 1

Získané způsobilosti

Garanti a vyučující
  • Garanti: Ing. Ludvík Friebel, Ph.D.
  • Přednášející: Ing. Ludvík Friebel, Ph.D.
  • Cvičící: Ing. Ludvík Friebel, Ph.D.
Literatura
  • Dlouhý, M. Simulace podnikových procesů. Brno: Computer Press, 2007. ISBN 978-80-251-1649-4.
  • Law, A. Simulation Modeling and Analysis. New York: McGraw-Hill Higher Education978-0073401324, 2015. ISBN 978-0073401324.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Práce s multimediálními zdroji (texty, internet, IT technologie)

Hodnotící metody

Kombinovaná zkouška

Stáhnout jako PDF