Matematické modelování

Zkratka předmětu KMI/MMO
Název předmětu Matematické modelování
Akademický rok 2020/2021
Pracoviště / Zkratka KMI/MMO
Název Matematické modelování
Akreditováno/Kredity Ano/0
Rozsah hodin
Vyučovací jazyk čeština
Nahrazovaný předmět
Vyloučené předměty
Podmiňující
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ne
Vyučovaný semestr ZimníLetní
Cíle předmětu (anotace)

Cílem předmětu je prohloubit a rozšířit znalosti studentů, získané v magisterském studiu v oblasti využívání matematických metod v ekonomice a řízení a naučit studenty aplikovat tyto metody na problematiku týkající se jejich vědecké práce.

Požadavky na studenta

Zpracování vybrané úlohy pomocí některé z uvedených metod.

Obsah

Klasifikace modelů z různých hledisek. Lineární programování, analýza senzitivnosti, parametrické lineární programování, vícekriteriální optimalizace. Dopravní úlohy, včetně speciálních druhů. Strukturní analýza. Analýza obalu dat a její aplikace. Stochastické a deterministické síťové modely. Modely konfliktních situací a teorie. Stochastické modely a simulační přístup k jejich. Vícekriteriální hodnocení variant, problematika výběrového řízení.
Softwarová podpora základních typů matematických modelů používaných v oblasti řízení a rozhodování (EXCEL a jeho moduly, LINGO, @RISK, MS Project).

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Úspěšné absolvování předmětu MATII, MAIIA nebo jiné zkoušky na vysoké škole, odpovídající uvedeným předmětům

Získané způsobilosti

Student získá přehled o základních typech matematických metod, které lze uplatnit v ekonomii. Zároveň si osvojí základy použití těchto metod, vč. Základního vhodného software.

Garanti a vyučující
Literatura
  • Gros, I. Kvantitativní metody v manažerském rozhodování. Praha: Grada Publishing, 2003. ISBN 80-247-0421-8.
  • Jablonský, J. Operační výzkum - kvantitativní metody pro ekonomické rozhodování. Praha : Professional Publishing, 2003.
  • PITEL, J. a kol. Ekonomicko-matematické metódy. Bratislava, Príroda, 1988.
  • Anderson, D.R. a kol. Management Science: Quantitative Approaches to Decision Making. New York : 10th ed. West Publ., 2002.
  • Jablonský, J. Dlouhý, M. Modely hodnocení efektivnosti produkčních jednotek. Professional Publishing, 2004.
  • Bierman, H. a kol. Quantitative Analysis for Business Decisions. Homewood : IRWIN 1986, 1986.
  • Dlouhý, M. Simulace pro ekonomy. Praha: VŠE, 2001. ISBN 80-245-0155-4.
  • Maňas, M. Teorie her a její aplikace. Praha, SNTL, 1991.
  • Fiala, P. a kol. Vícekriteriální rozhodování. Praha : VŠE, 1994.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Demonstrace

Hodnotící metody

Kombinovaná zkouška

Stáhnout jako PDF