Manažerská informatika 2

Zkratka předmětu KMI/MINF2
Název předmětu Manažerská informatika 2
Akademický rok 2020/2021
Pracoviště / Zkratka KMI/MINF2
Název Manažerská informatika 2
Akreditováno/Kredity Ano/5
Rozsah hodin Přednáška 1 HOD/TYD Cvičení 3 HOD/TYD
Vyučovací jazyk
Nahrazovaný předmět
Vyloučené předměty
Podmiňující KMI/CMIF, KMI/KMINF, KMI/MIF, KMI/MINF
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ano
Vyučovaný semestr Letní
Cíle předmětu (anotace)

Cílem předmětu je na příkladech naučit studenta pracovat s databázovým systémem. Absolventi předmětu musí umět využívat vyučovaný software při přípravě seminárních a diplomových prací, při analýzách prováděných v dalších předmětech. V předmětu je vyučován program MS Access a jazyk SQL na aplikacích z oblasti řízení a správy.

Požadavky na studenta

Požadavky k zápočtu:
Celková úspěšnost alespoň 8 bodů z 12 ze seminární práce a jedné samostatné práce. Za seminární práci je 6 bodů a za samostatnou práci je také 6 bodů.

Požadavky ke zkoušce:
Teoretická zkouška zaměřená na přednášky. Celková známka je založena na výsledcích samostatné práce, seminární práce a závěrečné zkoušky, která se skládá z písemné a ústní části.


Kurz je veden za podpory LMS Moodle.

Obsah

Přednášky:
1. databázové systémy,
2. relační databáze,
3. základní datové typy,
4. tabulky,
5. problematika importu dat,
6. relace a jejich typy,
7. dotazy,
8. akční dotazy,
9. formuláře,
10. sestavy,
11. databázový jazyk SQL,
12. implementace SQL a základní příkazy,
13. spolupráce s ostatními programy.


Semináře:
1 - úvod do kursu, základní terminologie;
2 - typy databází, základní úkoly databází;
3 - normalizace, normální typy;
4 - základní datové typy a jejich použití;
5 - import a export dat;
6 - zadání seminární práce;
7 - relace mezi tabulkami;
8 - výběrové dotazy;
9 - akční dotazy;
10 - souhrny, křížové dotazy;
11 - formuláře a sestavy;
12 - SQL základy;
13 - SQL dotazy vč. agregace.

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Prerekvizita: KMI/MINF Manažerská informatika nebo KMI/MIF Manažerská informatika nebo KMI/MINFA Manažerská informatika

Získané způsobilosti

Studenti rozumí základní terminologii a získají dovednosti v práci s databázovým systémem.

Garanti a vyučující
  • Garanti: Ing. Ludvík Friebel, Ph.D.
  • Přednášející: Ing. Ludvík Friebel, Ph.D.
  • Cvičící: Ing. Ludvík Friebel, Ph.D.
Literatura
  • Písek, S. Access 2013. Praha, 2013. ISBN 978-80-247-4746-0.
  • Laurenčík, M. SQL - podrobný průvodce uživatele. Praha, 2018. ISBN 978-80-271-0.
  • WILTON, P., COLBY, J.W. Beginning SQL. Wrox Press, 2011. ISBN 978-0-764-57732-1.
  • Belko, P. Microsoft Access 2013 Podrobná uživatelská příručka. Praha, 2014. ISBN 978-80-251-4125-0.
  • Lacko, L. 1001 tipů a triků pro SQL. Praha, 2015. ISBN 978-80-251-3010-0.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming)

Hodnotící metody

Rozbor produktů pracovní činnosti studenta (technické práce), Kombinovaná zkouška, Seminární práce

Stáhnout jako PDF