Manažerská informatika 1

Zkratka předmětu KMI/MINF
Název předmětu Manažerská informatika 1
Akademický rok 2020/2021
Pracoviště / Zkratka KMI/MINF
Název Manažerská informatika 1
Akreditováno/Kredity Ano/5
Rozsah hodin Přednáška 1 HOD/TYD Cvičení 3 HOD/TYD
Vyučovací jazyk
Nahrazovaný předmět KMI/KMINF
Vyloučené předměty KMI/CMIF, KMI/KMIFA, KMI/KMINF, KMI/MINFA, KMI/YMINF
Podmiňující
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ano
Vyučovaný semestr ZimníLetní
Cíle předmětu (anotace)

Předmět Manažerská informatika má dva základní cíle. Prvním je seznámení studentů se základní terminologií a získání základního přehledu o informačních technologiích. Dalším cílem je získání základních dovedností při práci s textovým procesorem a tabulkovým kalkulátorem, na který je kladen důraz. Během cvičení se studenti blíže seznámí s vyučovanými programy na aplikacích z podnikového managementu.

Požadavky na studenta

Požadavky k zápočtu:
Získání alespoň 8 bodů z 12 ze seminární a samostatné práce, za seminární práci jsou maximálně 4 body, za samostatnou práci je maximálně 8 bodů

Požadavky ke zkoušce:
Zkouška zaměřená na znalosti z přednášek a základní dovednosti z cvičení. Celková známka je založena na výsledcích seminární práce, samostatné práce a závěrečné zkoušky, která se skládá z písemné a ústní části.

Kurz je veden za podpory LMS Moodle

Obsah

Přednášky:
1. Základní terminologie
2. Hardware
3. Operační systém
4. Síť a internet
5. Software
6. Zpracování textu - finální formátování dokumentu
7. Zpracování textu - automaticky generované texty (rejstříky, seznamy, obsah, hromadná korespondence)
8. Tabulkový kalkulátor - adresace a vzorce, funkce
9. Tabulkový kalkulátor - grafické vyjádření výsledků
10. Tabulkový kalkulátor - hledání lineární závislosti
11. Tabulkový kalkulátor - třídění do intervalů, histogramy
12. Tabulkový kalkulátor - kontingenční tabulky a grafy
13. Tabulkový kalkulátor - optimalizace v tabulkovém procesoru
14. Tabulkový kalkulátor - makra a moduly


Cvičení:
1 - úvod do kursu, hodnocení, základní terminologie;
2 - informační a komunikační technologie v prostředí sítě univerzity;
3 - služby operačního systému a internetové služby;
4 - automaticky generované texty, zadání seminární práce
5 - prostředí tabulkového procesoru;
6 - adresace a vzorce, funkce;
7 - grafické vyjádření výsledků;
8 - textové funkce tabulkového procesoru a filtry;
9 - filtry, třídění, intervaly, histogramy;
10 - grafy XY bodové a hledání lineární závislosti;
11 - kontingenční tabulky a grafy;
12 - optimalizace v tabulkovém procesoru;
13 - makra a moduly.

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Předmět nemá žádnou prerekvizitu.
Ekvivalemce: KMI/MINFA Business informatics 1

Získané způsobilosti

Studenti rozumí základní terminologii a získají dovednosti v práci textovým procesorem a tabulkovým kalkulátorem.

Garanti a vyučující
  • Garanti: Ing. Ludvík Friebel, Ph.D.
  • Přednášející: Ing. Ludvík Friebel, Ph.D.
  • Cvičící: RNDr. et PhDr. Jan Fiala, Ph.D., Ing. Ludvík Friebel, Ph.D., Mgr. Michal Houda, Ph.D., Mgr. Klára Vocetková
Literatura
  • Laurenčík, M. Excel 2013. 2014. ISBN 978-80-247-5003-3.
  • Brož, M. Microsoft Excel pro manažery a ekonomy. Brno : Computer Press, 2006.
  • Král, M. Word 2013. Praha, 2013. ISBN 978-80-247-4727-.
  • Pecinovský, J. Excel 2013 -- podrobný průvodce. Praha, 2013. ISBN 978-80-247-4729-3.
  • Král, M. PowerPoint 2013 -- snadno a rychle. Praha, 2013. ISBN 978-80-247-4728-6.
  • Šimek, T. Word 2013 -- podrobný průvodce. Praha, 2013. ISBN 978-80-247-4730-9.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming)

Hodnotící metody

Rozbor produktů pracovní činnosti studenta (technické práce), Kombinovaná zkouška, Seminární práce

Stáhnout jako PDF