Teorie pravděpodobnosti a statistika 1

Zkratka předmětu KMI/KTPS1
Název předmětu Teorie pravděpodobnosti a statistika 1
Akademický rok 2017/2018
Pracoviště / Zkratka KMI/KTPS1
Název Teorie pravděpodobnosti a statistika 1
Akreditováno/Kredity Ano/3
Rozsah hodin Přednáška 8 HOD/SEM
Vyučovací jazyk čeština
Nahrazovaný předmět
Vyloučené předměty KMI/KPS1A
Podmiňující
Způsob zakončení Zápočet
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ne
Vyučovaný semestr Zimní
Cíle předmětu (anotace)

Předmět seznamuje se základními postupy při zpracování dat. Uvádí posluchače do počtu pravděpodobnosti, věnuje se soustavě popisných charakteristik a základním principům induktivního uvažování.

Požadavky na studenta

Požadavky na udělení zápočtu:
1. Vypracování domácích úloh v termínu předepsaném v systému Moodle.
2. Vypracování zápočtové písemky min. na 50 % ve vypsaných termínech; možnost jedné opravy.

Obsah

1. Úvod. Obsah a cíle kurzu. Náhodný jev, doplňky, sjednocení, rozdíly, průniky jevů. Zavedení pravděpodobnosti. Jev jistý a nemožný. Pravděpodobnosti sjednocení, průniku jevů. Podmíněná pravděpodobnost, závislé a nezávislé jevy.
2. Diskrétní náhodná veličina, její charakteristiky. Distribuční funkce, střední hodnota, rozptyl. Základní diskrétní rozdělení - alternativní, binomické, Poissonovo, rovnoměrné, geometrické. Příklady použití, výpočty v Excelu. Spojitá náhodná veličina, její charakteristiky (vazba na diskrétní). Hustota a distribuční funkce. Rovnoměrné, exponenciální, normální rozdělení. Příklady, výpočty v software.
3. Deskriptivní statistika. Grafické znázornění souboru (histogramy, krabicové grafy,. . . ). Popisné statistiky, příklady použití. Popisné statistiky pro nominální a ordinální data. Práce se software.
4. Kvantily. Studentovo rozdělení. Testování hypotéz: základní myšlenka, chyba prvního a druhého druhu. Možné závěry. T-testy.

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Předmět nemá žádnou prerekvizitu.

Získané způsobilosti

Studenti rozumí základním principům pravděpodobnosti a popisným statistikám

Garanti a vyučující
  • Garanti: doc. RNDr. Tomáš Mrkvička, Ph.D.
  • Přednášející: Mgr. Michal Houda, Ph.D., doc. RNDr. Tomáš Mrkvička, Ph.D., Ing. Michael Rost, Ph.D.
  • Cvičící: doc. RNDr. Tomáš Mrkvička, Ph.D., Ing. Michael Rost, Ph.D.
Literatura
  • Mrkvička, T., Petrášková, V.:. Úvod do statistiky. Jihočeská univerzita, České Budějovice,, 2006.
  • Mrkvička, T., Petrášková, V. Úvod do teorie pravděpodobnosti. České Budějovice, 2008.
  • Anděl, Jiří. Matematika náhody. Praha : Matfyzpress, 2003, 2003. ISBN 80-86732-07-X.
  • Hendl, J. Přehled statistických metod zpracování dat. Praha, Portál, 2016. ISBN 80-7367-123-9.
  • Anděl, Jiří. Statistické metody. Praha : Matfyzpress, 2003. ISBN 80-86732-08-8.
  • Newbold, P., Clarlson, W., Thorne, B. Statistics for Business and Economics. Prentice Hall, 2010. ISBN 10:0-13-507248-4.
  • ČERMÁKOVÁ, A., STŘELEČEK, F. Statistika I. České Budějovice : JU v Českých Budějovicích, 2005.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž)

Hodnotící metody

Kombinovaná zkouška

Stáhnout jako PDF